ข้อมูลนักวิจัย ฉันทนา เวชโอสถศักดา

ฉันทนา เวชโอสถศักดา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - 1 1 1 1 - 1 1 -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 7 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6106013 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครจำปาศรีแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6006050 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครจำปาศรี อบต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : อบต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5806045 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีที่ 2
พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีที่ 2
4 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5706018 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
5 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5606014 )
ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
6 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5506010 )
ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
7 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : การจัดการสารสนเทศวัฒนธรรมชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : -