ข้อมูลนักวิจัย ปิยภัทร บุษบาบดินทร์

ปิยภัทร บุษบาบดินทร์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : คณิตศาสตร์-สถิติ
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Extreme Value Theory, Statistical Modeling, Statistical Process Control

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - - 1

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6208006 )
ชื่อโครงการ : โครงการการบูรณาการสหวิทยาเพื่อการเรียนรู้และยกระดับศิลปวัฒนธรรม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -