ข้อมูลนักวิจัย วลัยพร ทองเจริญบัวงาม

วลัยพร ทองเจริญบัวงาม


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ปรีคลินิก
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Neuroscience

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
13 2 1 1 1 2 - 2 - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 22 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : "Physicochemical Contents,Antioxidant Activities,and Acute Toxicity Assessment of Selenium-Enriched Chinese Kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) Seedlings
Journal : Journal of Chemistrv. / Mar.2019
| Pages : 1-12
2 Title : Physicochemical contents, antioxidant activities, and acute toxicity assessment of selenium-enriched Chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings
Journal : Journal of Chemistry
| Pages : 12
3 ชื่อผลงาน : ผงของสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญต่อเนื้อเยื่อวิทยาของตับและไตในหนูที่ได้รับสารเดกซาเมทาโซนอย่างต่อเนื่อง
Title : Effect of Okra (Abelmoschus esculentus Linn.) Extracted on Liver and Kidney Morphology in Chronic Dexamethasone Treated-mice

Journal : วราสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Science and Technology Mahasarakham University )
Volume : 35 | Pages : 486-501
4 Title : Okra (Abelmoschus esculentus Linn) inhibits lipopolysaccharide-induced inflammatory mediators in BV2 microglial cells
Journal : Trop J Pharm
| Pages : 1285-1292
5 Title : THE EFFECT OF OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS LINN) AND QUERCETIN ON OXIDATIVE STRESS IN STABLY EXPRESSED HFE NEUROBLASTOMA SH-SY5Y CELL LINE
Journal : AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY
Volume : 91 | Issue : 3 | Pages : E66-E66
6 ชื่อผลงาน : ผลของกระเจี๊ยบมอลต่อภาวะที่เกี่ยวข้องในโรคอัลไซเมอร์ในเซลล์ประสาท HFE neuroblastoma SH-SY5Y
Title : The effects of okra (Abelmoschus esculentus Linn) on the cellular events associated with Alzheimer s disease in a stably expressed HFE neuroblastoma SH-SY5Y cell iine

Journal : Neuroscience Letters
Volume : 603 | Issue : August 01, 2015 | Pages : 6 - 11
7 Title : The effects of melatonin on dexamethasone exposure-induced changes in melatonin receptor of adult mouse hippocampus
Journal : JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY
Volume : 130 | Pages : 54-54
8 Title : Melatonin attenuates dexamethasone-induced spatial memory impairment and dexamethasone-induced reduction of synaptic protein expressions in the mouse brain
Journal : NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL
Volume : 63 | Issue : 5 | Pages : 482-491
9 Title : Melatonin pretreatment prevented the effect of dexamethasone negative alterations on behaveior and hippocampal neurogenesis in the mouse brain.
Journal : Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
Volume : 143 | Issue : September 2014 | Pages : 72-80
10 ชื่อผลงาน : ผลของ quercetin และสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus Linn) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดด้วย dexamethasone
Title : Histological Studies Effects of Quercetin and Okra (Abelmoschus esculentus Linn) extract on the Liver damage in Dexamethasone Induced Stress Mice

Journal : การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ( 35th AAT Annual Conference )
Volume : 35 | Issue : 1 | Pages : 63-65
11 Title : Effects of the extract from the fruit full of mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) on spatial learning and memory of aged male Wistar rats
Journal : JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY
Volume : 123 | Pages : 126-127
12 Title : Melatonin attenuates dexamethasone induced cognitive impairment
Journal : JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY
Volume : 123 | Pages : 126-126
13 Title : Neuroprotective effects of quercetin, rutin and okra (Abelmoschus esculentus Linn.) in dexamethasone-treated mice
Journal : NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL
Volume : 59 | Issue : 5 | Pages : 677-685
14 Title : Effect of melatonin on cell proliferation in hippocalpal dentate gyrus by dexamethasone-induced stress mice
Journal : J. Neurochemistry
Volume : 118 | Issue : supp.1 | Pages : 117
15 Title : Effect of melatonin on hippocampal CA3 pyramidal cells following dexamethasone treatment in mic
Journal : Journal of phyological and Biomedical Science (JPBS).
Volume : 24 | Issue : 1 | Pages : 70-73
16 Title : MELATONIN IMPROVES LEARNING AND MEMORY PERFORMANCES IMPAIRED BY DEXAMETHASONE-INDUCED STRESS MICE
17 Title : Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
Journal : J. Neurochemistry
Volume : 115 | Issue : supp1 | Pages : 78
18 Title : OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS LINN), QUERCETIN AND RUTIN ATTENUATE DEX-INDUCED INCREASE IN HIPPOCAMPAL NMDA RECEPTOR IN MICE
19 Title : Amphetamine and pseudoephedrine cross-tolerance measured by c-Fos protein expression in brains of chronically treated rats
Journal : BMC Neuroscience
Volume : 9 | Issue : 6 | Pages : 99
20 Title : Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
Journal : European Journal of Neuroscience
Volume : 24 | Issue : 7 | Pages : 1987-1994
21 Title : Phase behavior and properties of in situ-reinforcing elastomer composites based on thermoplastic elastomers and thermotropic liquid crystalline copolyester
Journal : Journal of Applied Polymer Science
Volume : 101 | Issue : 3 | Pages : 1610-1619
22 Title : Opioid modulation of GABA release in the rat inferior colliculus
Journal : BMC Neuroscience
| Issue : 5 | Pages : 1-6