ข้อมูลนักวิจัย ชวลิต บุญปก

ชวลิต บุญปก


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
38 6 2 4 - - 2 1 9 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 63 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : $(tau1,tau2)alpha$-continuity for multifunctions
Journal : Journal of Mathematics
Volume : 2020 | Issue : 1 | Pages : 1-17
2 Title : $beta(tau1,tau2)$-continuous multifunctions on bitopological spaces
Journal : Journal of Mathematics
Volume : 2020 | Issue : 1 | Pages : 1-9
3 Title : Weak quasi continuity for multifunctions in ideal topological spaces
Journal : Advances in Mathematics: Scientific Journal
Volume : 9 | Issue : 1 | Pages : 339-355
4 Title : On some types of continuity for multifunctions in ideal topological spaces
Journal : Advances in Mathematics: Scientific Journal
Volume : 9 | Issue : 3 | Pages : 859-886
5 Title : On $mathscr{S}^star$-closed sets and some low separation axioms in ideal topological spaces
Journal : WSEAS Transactions on Mathematics
Volume : 19 | Issue : 1 | Pages : 334-342
6 Title : $(Lambda,sp)$-closed sets and related topics in topological spaces
Journal : WSEAS Transactions on Mathematics
Volume : 19 | Issue : 1 | Pages : 312-322
7 Title : Almost weak continuity for multifunctions in ideal topological spaces
Journal : WSEAS Transactions on Mathematics
Volume : 19 | Issue : 1 | Pages : 367-372
8 Title : B-closed sets in B-spaces
Journal : International Journal of Mathematics and Computer Science
Volume : 15 | Issue : 3 | Pages : 821-826
9 Title : Weakly generalized closed sets in ideal topological spaces
Journal : International Journal of Mathematics and Computer Science
Volume : 15 | Issue : 3 | Pages : 779-785
10 Title : On continuous multifunctions in ideal topological spaces
Journal : Labachevskii Journal of Mathematics
Volume : 40 | Issue : 1 | Pages : 24-35
11 Title : Generalized tau1tau2-closed sets in ideal bitopological spaces
Journal : Thai Journal of Mathematics ( - )
Volume : 16 | Issue : 3 | Pages : 563-575
12 Title : On upper and lower $(tau1,tau2)$-precontinuous multifunctions
Journal : Journal of Mathematics and Computer Science
Volume : 18 | Issue : 3 | Pages : 282-293
13 Title : (ζ, μ) -continuous functions on generalized topological spaces
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 98 | Issue : 2 | Pages : 163-179
14 Title : Generalized (ζ, μ) -closed sets in bigeneralized topological spaces
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 98 | Issue : 2 | Pages : 181-194
15 Title : Characterizations of weakly δ(m, μ)-open functions
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 98 | Issue : 6 | Pages : 707-712
16 Title : Regular generalized closed sets in generalized topological spaces.
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 97 | Issue : 5 | Pages : 635-643
17 Title : Mβ (i, j) -continuous functions
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 84 | Issue : 2 | Pages : 227-241
18 Title : Slightly (m, μ) -continuous functions
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 85 | Issue : 2 | Pages : 165-176
19 Title : ∂-normal and rg-normal fuzzy biclosure spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 7 | Issue : 41767 | Pages : 361-372
20 Title : On ℳA (i,j)-continuous functions in biminimal structure spaces
Journal : International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
Volume : 2013
21 Title : Φ-closed sets in topological spaces
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 79 | Issue : 1 | Pages : 91-104
22 Title : Faintly (m, μ)-continuous functions
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 7 | Issue : 37-40 | Pages : 1919-1926
23 Title : Gw-closed sets in weak structure spaces
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 77 | Issue : 2 | Pages : 205-215
24 Title : I*μ -closed sets in ideal topological
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 77 | Issue : 2 | Pages : 173-182
25 Title : Contra-(m, μ)-Continuous Functions
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 6 | Issue : 53-56 | Pages : 2753-2765
26 Title : ζ μ-sets in generalized topological spaces
Journal : Acta Mathematica Hungarica
Volume : 134 | Issue : 3 | Pages : 269-285
27 Title : β(m, μ)-continuous functions
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 6 | Issue : 53-56 | Pages : 2767-2778
28 Title : Some separation axioms in bigeneralized topological spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 6 | Issue : 53-56 | Pages : 2789-2796
29 Title : G-Hausdorff and ∂-Hausdorff fuzzy biclosure spaces
Journal : Applied Mathematical Sciences
Volume : 6 | Issue : 137-140 | Pages : 6959-6970
30 Title : On upper and lower β (μ X, μ Y)-continuous multifunctions
Journal : International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
Volume : 2012
31 Title : On upper and lower almost γ-M continuous multifunctions
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 6 | Issue : 17-20 | Pages : 909-922
32 Title : Almost δ-M-precontinuous multifunctions
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 6 | Issue : 17-20 | Pages : 897-907
33 Title : Characterizations of upper and lower weakly α(μ X, μ Y) -continuous multifunctions
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 67 | Issue : 2 | Pages : 201-220
34 Title : zeta (mu) -sets in generalized topological spaces
Journal : ACTA MATHEMATICA HUNGARICA
Volume : 134 | Issue : 3 | Pages : 269-285
35 Title : On separation axioms in biminimal structure spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 5 | Issue : 41767 | Pages : 347-360
36 Title : Generalized m-closed sets in biminimal structure spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 5 | Issue : 41767 | Pages : 333-346
37 Title : Generalized closed sets in isotonic spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 5 | Issue : 41767 | Pages : 241-256
38 Title : δ-normal and δ-regular biclosure spaces
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 49 | Issue : 1 | Pages : 73-85
39 Title : Characterizations of weakly M-open functions
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 49 | Issue : 2 | Pages : 147-155
40 Title : Weakly M-precontinuous functions on biminimal structure spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 5 | Issue : 21-24 | Pages : 1185-1194
41 Title : Regular generalized closed sets in biminimal structure spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 5 | Issue : 29-32 | Pages : 1517-1527
42 Title : Generalized closed sets in bigeneralized topological spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 5 | Issue : 21-24 | Pages : 1175-1184
43 Title : Continuous functions on bigeneralized topological spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 5 | Issue : 21-24 | Pages : 1165-1174
44 Title : On Generalized Topology and Minimal Structure Spaces.
Journal : International Journal of Mathematics Analysis.
Volume : 5 | Issue : 31 | Pages : 1507-1516
45 Title : Almost (g,m)-continuous functions
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 4 | Issue : 37-40 | Pages : 1957-1964
46 Title : On weakly (g,m)-continuous functions
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 4 | Issue : 37-40 | Pages : 1965-1973
47 Title : M-continuous functions on biminimal structure spaces
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 43 | Issue : 1 | Pages : 41-58
48 Title : Almost and weakly M-continuous functions on m-spaces
Journal : Far East Journal of Mathematical Sciences
Volume : 43 | Issue : 1 | Pages : 29-40
49 Title : Weakly open functions on bigeneralized topological spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 4 | Issue : 17-20 | Pages : 891-897
50 Title : On pairwise bicontinuous maps
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 4 | Issue : 9-12 | Pages : 555-564
51 Title : T* 1/2-Spaces and T** 1/2-Spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 4 | Issue : 9-12 | Pages : 489-498
52 Title : Generalized biclosed sets in biČech closure Spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 4 | Issue : 1-4 | Pages : 89-97
53 Title : ∂-Closed maps in biclosure spaces
Journal : International Journal of Mathematical Analysis
Volume : 4 | Issue : 42259 | Pages : 499-508
54 Title : C0-bičech spaces and c1-bičech spaces
Journal : Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyiregyhaziensis
Volume : 25 | Issue : 2 | Pages : 277-281
55 Title : A Comparative Study of Security Level of Hotmail, Gmail and Yahoo Mail by Using Session Hijacking Hacking Test
Journal : IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security.
Volume : 8 | Issue : 5 | Pages : 23-26
56 Title : A Web Porngraphic Patrol System Based-on Hierachical Image Filtering Techniques
57 Title : A new species of Stahlianthus (Zingiberaceae) from northeastern Thailand
Journal : Taiwania
Volume : 52 | Issue : 4 | Pages : 315-319
58 Title : A fuzzy-GAs model for determining varied irrigation efficiency
Journal : American Journal of Applied Sciences
Volume : 4 | Issue : 6 | Pages : 339-345
59 Title : Using cattails (Typha latifolia) as a substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation
Journal : Journal of Biological Sciences
Volume : 7 | Issue : 1 | Pages : 218-221
60 Title : The relationship between microstructure and mechanical properties of Al(2)O(3)MgO ceramics
Journal : Materials Science & Engineering A
Volume : XX | Issue : X | Pages : XXX
61 Title : Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 9 | Issue : 14 | Pages : 2657-2661
62 Title : Effects of biological and chemical fertiliser on growth and yield of glutinous corn production
Journal : Journal of Agronomy
Volume : 5 | Issue : 1 | Pages : 1-4