ข้อมูลนักวิจัย บุญชม ศรีสะอาด

บุญชม ศรีสะอาด


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
6 4 2 2 - - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 14 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : The development of an assessment for learning model for elementary classroom
Journal : International Education Studies
Volume : 6 | Issue : 9 | Pages : 119-124
2 Title : Development of effective academic affairs administration system in thai primary schools
Journal : International Education Studies
Volume : 6 | Issue : 10 | Pages : 139-149
3 Title : Development of the learning organization model: A case of sisaket Rajabhat university
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 27 | Issue : 2 | Pages : 233-241
4 Title : Developing the benchmarking model of internal quality assurance in the faculties of Rajabhat university
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 32 | Issue : 4 | Pages : 574-582
5 Title : The development of the educational risk assessment model for Rajabhat University, Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 19 | Issue : 3 | Pages : 412-418
6 Title : The model of self-development for performance improvement of teachers in basic education schools
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 27 | Issue : 1 | Pages : 113-119
7 Title : The development of iterated weighted Jacknife method and regression (IWJR) for estimating missing data
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 25 | Issue : 1 | Pages : 96-102
8 Title : Transformational leadership of supporting-line administrators at public higher education institutions in Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 22 | Issue : 3 | Pages : 423-430
9 Title : Using knowledge management to create self-reliant communities in Thailand
10 Title : Developing a plan/project evaluation model at secondary schools
11 Title : Core competency of public universities supporting-line administrators in Thailand
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 1 | Pages : 128-132
12 Title : An assessment on developing competency of personnel in an organization
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 2 | Pages : 217-222
13 Title : Developing a knowledge management model for self-reliant communities
14 Title : Models for Choice Behavior Analysis of Bus Rapid Transit in Bangkok Paper Identification No. NTC4-28