ข้อมูลนักวิจัย ฉลาด จันทรสมบัติ

ฉลาด จันทรสมบัติ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
20 - - 1 - - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 21 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Creative thinking development program for learning activity management of secondary school teachers
Journal : International Education Studies
Volume : 6 | Issue : 12 | Pages : 82-94
2 Title : Using knowledge management to create self-reliant communities in Thailand
3 Title : Using Knowledge Management to Creat Self-Reliant communities in Thailand.
Journal : International Journal of Knowledge Management.
Volume : 6 | Issue : 1 | Pages : 62-78
4 Title : Developing knowledge management network of teachers for students of faculty of education, Mahasarakham University in Thailand
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 4 | Pages : 397-401
5 Title : Developing a knowledge management model for self-reliant communities
6 Title : The learning process for construction and development of the network of community organization for self-reliance in Thailand
7 Title : Model a knowledge management for educational quality assurance in faculty of education, Mahasarakham university in Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 11 | Issue : 3 | Pages : 428-440
8 Title : Evaluation of training for thoulakhom school cluster implementing the education development project for lao PDR
9 Title : Development of a management action learning process facilitating student centered learning: Education management for local development course 0501803
10 Title : Strategy to develop desirable student qualities for Mahasarakham province by using educational research network
11 Title : Developing herbal education in Northeast Thailand in the lower Mekong river basin
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 5 | Pages : 468-471
12 Title : PLAN Thailand: Community capacity assessment
13 Title : Developing a Knowledge Management Model for Self-Reliant Communities (ดูอีกรอบ ชื่อบทความนี้ นำไปตีพิมพ์ใน ICER 2007 แล้ว)
Journal : The Social Sciences
Volume : 4 | Issue : (4) | Pages : 392-396
14 Title : The Learning Process for Construction and Development of the Network of Conmmunity Organization for Self-Reliance in Thailand
Journal : The Social Science
Volume : 4 | Issue : 6 | Pages : 540-548
15 Title : Evaluation of Training for Thoulakhom School Cluster Implementing the Education Development Project for Lao PDR.
Journal : European Journal of Social Sciences.
Volume : 11 | Issue : 3 | Pages : 453-463
16 Title : PLAN THAILAND :COMMUNITY Capacity Assessment.
Journal : European Journal of Social Sciences.
Volume : 10 | Issue : 3 | Pages : 435 - 455
17 Title : Developing a knowledge management model for educational Quality assurance in Faculty of Education Mahasarakham University
18 Title : Models for Choice Behavior Analysis of Bus Rapid Transit in Bangkok Paper Identification No. NTC4-28
19 Title : A Model for construction and Development of Network of Community
20 Title : The Process for Construction and Development of Self-reliance in Thailand
21 Title : Delveloping a Knowledge Management Model for Self-Reliant Communities
Journal : Educational Journal of Thailand.
Volume : 1 | Issue : 1