ข้อมูลนักวิจัย ถวิล ชนะบุญ

ถวิล ชนะบุญ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - - - - - - - 2 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 3 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( 6105010 )
ชื่อโครงการ : การประเมินศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดการใช้ประโยชน์ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : Evaluation of biological resources and local Knowledge for conservation and utilization by communities in northeast, Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : คมกริช วงศ์ภาคำ, วีระชัย สายจันทา, สุทธิรา เซดลัค, ไพโรจน์ ประมวล, วรงค์ สุขเสวต
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : การประเมินศักยภาพของทรัพยากรชีวิภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดการใช้ประโยชน์ของชุมชนไนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : Evaluation of biological resources and local knowledge for conservation and utilization by communities in northeast, Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : คมกริช วงศ์ภาคำ, วีระชัย สายจันทา, สุทธิรา เซดลัค, ไพโรจน์ ประมวล, วรงค์ สุขเสวต
3 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน post doc ( 5101122 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสาร Capsaiciniods ของพริกสายพันธ์พื้นเมืองในพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : Correlation between Capsaiciniods Content of Local Hot Peper (Capsicum spp.) on Saline Soil in the North-East of Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : พัฒนา ภาสอน, สุดารัตน์ ถนนแก้ว, พนิดา เหล่าทองสาร, นิภัทร บุญมาโฮม