ข้อมูลนักวิจัย สุดารัตน์ ถนนแก้ว

สุดารัตน์ ถนนแก้ว


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
2 - 2 2 2 - 3 - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 11 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเก็บรักษาในหลอดแก้วของกล้วยไม้สิงโตช่อทอง (Bulbophyllum reclusum Seidenf.) : กล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
Title : Genetic diversity and in vitro preservation of Bulbophyllum reclusum Seidenf. : an endangered orchid in Northeastern Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ศิวพร หอมหวล
2 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( - )
ชื่อโครงการ : ผลของสารพิวเทรสซินต่ออายุการปักแจกันและการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้สกุลหวาย
Title : Effect of putrescine on vase life and expression of ACC synthase and ACC oxidase genes in Dendrobium spp.

ผู้ร่วมโครงการ : อิสราภรณ์  อันสนั่น
3 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( - )
ชื่อโครงการ : ผลของสารพิวเทรสซินต่ออายุการปักแจกันและการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้สกุลหวาย
Title : Effect of putrescine on vase life and expression of ACC synthase and ACC oxidase genes in Dendrobium spp.

ผู้ร่วมโครงการ : อิสราภรณ์  อันสนั่น
4 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5704101 )
ชื่อโครงการ : ความหลากชนิดและศักยภาพในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ร่วมโครงการ : กรชนก แก่นคำ
5 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5704102 )
ชื่อโครงการ : ความเสถียรทางพันธุกรรมของโปรโตคอร์ม ไลค์ บอดี้ ในกล้วยไม้สกุลหวายสายพันธุ์ แอนนา ที่ได้รับอิทธิพลจากสารกระตุ้น
ผู้ร่วมโครงการ : ภาวิณี ศิริสม
6 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5604045 )
ชื่อโครงการ : การผลิตสารเรสเวอราทรอลจากแคลลัสเพาะเลี้ยงของมะหาด
ผู้ร่วมโครงการ : นฤมล บุญชม
7 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5604046 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ ของพลูคาว (Houttuynia cordata Thunb.)
ผู้ร่วมโครงการ : พุทธาวุธ เที่ยงเกตุ
8 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5504056 )
ชื่อโครงการ : ความหลากชนิดของยีสต์ทนร้อนที่คัดแยกได้ในแปลงปลูกอ้อย
9 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5504057 )
ชื่อโครงการ : คุณลักษณะและการแสดงออกของยีนชาลโคนซินเทส(CHS) ในกล้วยไม้สกุลหวาย
10 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ( 5305004 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาศักยภาพของกระทงลายเพื่อการพัฒนาเป็นพืชพลังงาน
11 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน post doc ( 5101122 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสาร Capsaiciniods ของพริกสายพันธ์พื้นเมืองในพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : Correlation between Capsaiciniods Content of Local Hot Peper (Capsicum spp.) on Saline Soil in the North-East of Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : พัฒนา ภาสอน, ถวิล ชนะบุญ, พนิดา เหล่าทองสาร, นิภัทร บุญมาโฮม