ข้อมูลนักวิจัย พนิดา เหล่าทองสาร

พนิดา เหล่าทองสาร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - 1 - - - - - 2 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการฐานข้อมูลและการสร้างศูนย์เรียนรู้การดูแลสุขภาพหลังคลอดตามภูมิปัญญาอีสาน
Title : Creation of Data base and Learning center of postnatal mother by I-san traditional knowledge

ผู้ร่วมโครงการ : คมกริช วงศ์ภาคำ, วรงค์ สุขเสวต, สุรพล ยอดศิริ, อดิศักดิ์ อาจหาญ
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทที่ไม่ได้รับการจดบันทึก (มุขปาฐะ) ในอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
Title : The cultural and oral traditional knowledge study in Nadoon District, Maha Sarakham Province.

ผู้ร่วมโครงการ : สุทธิรา เซดลัค, สุรพล ยอดศิริ
3 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ( 5505027 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
4 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน post doc ( 5101122 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสาร Capsaiciniods ของพริกสายพันธ์พื้นเมืองในพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : Correlation between Capsaiciniods Content of Local Hot Peper (Capsicum spp.) on Saline Soil in the North-East of Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : พัฒนา ภาสอน, ถวิล ชนะบุญ, สุดารัตน์ ถนนแก้ว, นิภัทร บุญมาโฮม