ข้อมูลนักวิจัย สมบัติ อัปมระกา

สมบัติ อัปมระกา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - 1 - - 1 1 - 1 -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 5 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6106006 )
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในชุมชนบ้านวังจานโนนสำราญ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านวังจานโนนสำราญ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5906030 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดอนปู่ตาบ้านวังจานโนนสำราญ
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านวังจานโนนสำราญ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5806020 )
ชื่อโครงการ : โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดอนปู่ตา : กรณีศึกษาบ้านวังจานโนนสำราญ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านวังจานโนนสำราญ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน ( 5506007 )
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : -
5 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมส่วนร่วมของชุมชนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา : กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกหินลาดหนองคู-นาดูน จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -