ข้อมูลนักวิจัย ทรงคุณ จันทจร

ทรงคุณ จันทจร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
36 10 6 1 - - - - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 53 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5603028 )
ชื่อโครงการ : ระบบการจัดการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ร่วมโครงการ : Mr. Shiwen Lin
2 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5503022 )
ชื่อโครงการ : ดนตรีไทย : การประยุกต์การแสดงดนตรีไทยในสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
Title : Thai music : Application of Thai musical performance in service industries to promote in Phuket

3 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5503023 )
ชื่อโครงการ : ตลาดสดชุมชน : การสร้างมาตรฐานตลาดขององค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
Title : Community Super Market : Making a Standard by Community Organizations in Nakhonratchasima Province

4 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5503024 )
ชื่อโครงการ : ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง : การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ภาคอีสานตอนบน
Title : The Wax Castle Traditional Festival : the Conservation and Development of the Local Wisdom to Promote the Cultural Tourism in the Upper Northeast, Thailand

5 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5503025 )
ชื่อโครงการ : มหัศจรรย์ หมอน้ำมัน : กระบวนการรักษาโรคกระดูกโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
Title : The Oil Healers of Miracle : The Treatment of Bone Desease By Isan Folk Wisdom

6 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5503026 )
ชื่อโครงการ : เครื่องดนตรีไทย : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกรุงเทพมหานคร
Title : Thai musical instruments : development of innovative multimedia to enhance learning for students of secondary level (M.1-M3) in Bangkok

7 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5503028 )
ชื่อโครงการ : …พานบายศรี : การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการทำพานบายศรีชาวอีสาน...
Title : Pan Baisi : Conservation and Heritage, The Art of Pan Baisi in the Northeast

8 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5402008 )
ชื่อโครงการ : อัตลักษณ์ผ้าไหมอีสาน : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์และพัฒนากระบวนการผลิต
Title : Isan silk identity : Applications of indigenous knowledge to conservation and development of the production process

9 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5402010 )
ชื่อโครงการ : หมอเส้นเอ็น : การพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านต่อกระบวนการรักษาระบบกล้ามเนื้อในภาคอีสาน
Title : Tendon healer : A study on developing wisdom of northeast traditionl medical knowledge on muscle systema processing

10 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5402012 )
ชื่อโครงการ : การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านการใช้ประโยชน์จากควายในภาคอีสาน
Title : The conservation and development of the use indigenous knowledge from buffalos in northeast

11 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5402013 )
ชื่อโครงการ : หมอเป่า : สังเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ในชุมชนภาคอีสาน
Title : Magic-ointment Healers : Synthesis of Knowledge Transfer Process in Isan Community of Thailand

12 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5402015 )
ชื่อโครงการ : เรือนแพลุ่มน้ำสะแกกรัง : การศึกษาวิถีชีวิตและการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รูปแบบและการใช้ประโยชน์ ไม่ทำสัญญา
Title : The Way of Life of Sakae Krang Basin Floating House Community and the Participation Management for the Conservation and Utilization

13 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5402041 )
ชื่อโครงการ : โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรมจากการก่อสร้างโรงงานในประเทศไทย
Title : the nuclear power plant : the feasibility studies and effect to social-cultural of power plant which construct in Thailand

14 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5402042 )
ชื่อโครงการ : ผ้าใยไผ่ : การศึกษาการใช้เส้นใยไผ่ตงเพื่อการผลิตและพัฒนาสิ่งทอไทย
Title : Bamboo fabric : A Study of using thick bamboo fiber for producing and developping thai textile

15 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5402063 )
ชื่อโครงการ : วัฒนธรรมองค์กร : รูปแบบการพัมนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการการศึกษาของโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคอีสาน
Title : Organization Culture : Development Format For Encourage Administration Quality of Good District School Northeastern

16 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5402064 )
ชื่อโครงการ : ผ้าในศิลปะการเซิ้ง : การอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแสดงในงานบุญบั้งไฟ
Title : Fabric for Serng Arts Dance : Conservation and Development in Thai Rocket Festival

17 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5402065 )
ชื่อโครงการ : เขยฝรั่ง : การจัดพิธีมลคลสมรสตามเอกลักษณ์อีสาน
Title : Western Son-In Lows : Marriage Arrangements with Isan Identities

18 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302027 )
ชื่อโครงการ : วัดอรุณราชวราราม : บทบาทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของวัดที่ส่งผลต่อศรัทธาของประชาชน
Title : WAT ARUN RAJAWARARAN (THE TEMPLE OF DAWN) : ROLES IN ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT AFFECTING PEOPLE'S FAITH

19 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302028 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาศักยภาพทรัพยากรและการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
Title : The study of Local Resource Potentials and the Management of Cultural Tourism Organized and Run by the Community Personnel Aiming, in Particular,at Promoting Tourism in the Region of Toong Kula Rong Hai

20 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302029 )
ชื่อโครงการ : วรรณกรรมสุนทรภู่ : การสังเคราะห์คติธรรมคำสอนสำหรับสร้างคุณธรรมต่อบุคคลในสังคม
Title : SUNTHON PHU'S LITERARY WORK : A SYNTHESIS OF MORAL LESSONS AND TEACHING FOR INDIVIDUAL AND SOCIAL MORAL DEVELOPMENT

21 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302033 )
ชื่อโครงการ : โรงเรียนอนุบาลเอกชน : การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานด้านการดูแลพัฒนาเด็ก
Title : THE PRIVATE KINDERGARTEN SCHOOLS : THE DEVELOPMENT MODEL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT FORM ISAN WISDOM FOR CHILD DEVELOPMENT

22 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302034 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน
Title : The Development of Management Models for Local Art Museums in Isan

23 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302035 )
ชื่อโครงการ : สุขภาพพระสงฆ์ : รูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาคกลางตอนบน
Title : HEALTHY BUDDHIST MONK : THE PATTERN OF HOLISTIC SELF CAR BY COMMUNITY PARTICIPATION IN THE UPPER MIDDLE REGION

24 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302039 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบบันทึกโน๊ตเพลงไทยเดิมสู่มาตรฐานสากล
Title : The development of Thai Notation System To Universal Standard

25 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302041 )
ชื่อโครงการ : การอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีในศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ไทยมุสลิม กรุงเทพมหานคร
Title : Conservation and Development of Music in Local Performing arts of the Thai Muslim in Bangkok Metropolitan

26 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302042 )
ชื่อโครงการ : การแต่งงานข้ามชาติ : การสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการเลือกคู่สมรสหญิงอีสานกับชาวต่างชาติ
Title : CULTURAL MARRIAGE OF THAI WOMEN : CULTURAL NETWORKING ON CHOOSING MATES BETWEEN I-SAN WOMEN AND FOREIGN MAN

27 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302043 )
ชื่อโครงการ : ผู้ใช้แรงงานเมืองพัทยา : รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาอาชีพบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
Title : Pattaya Labour : Model folk wisdom of Career Service Development for Enhancing Tourism

28 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302045 )
ชื่อโครงการ : พิธีสู่ขวัญ : การอนุรักษ์และสืบสานพิธีกรรมจรรโลงใจของคนในสังคมอีสาน
Title : Sukhan Ceremony : The Conservation and Succession of Sukhan Ceremony In the Purpose of Cheering Mind up of I - SAN People

29 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302052 )
ชื่อโครงการ : ประติมากรรมร่วมสมัย : ถอดรหัสองค์ความรู้ทางสุนทรียภาพที่เหมาะสมกับสวนสาธารณะในประเทศไทย
Title : CONTEMPORARY SCULPTURE : CODING OF THE AESTHETIC KNOWLEDGE SUITABLE FOR PUBLIC PARKS IN TAILAND

30 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302055 )
ชื่อโครงการ : พุทธปรัชญา : การศึกษาพุทธปฏิมาเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาในสังคมอีสาน
Title : BUDDHIST PHILOSOPHY : THE STUDY OF THE BUDDHIST PHILOSOPHICAL OUTLOOKS TOWARD THE BUDDHA IMAGE IN THE PURPOSE OF THE BUDDHISM S SUCCESSION IN I -SAN REGION

31 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302057 )
ชื่อโครงการ : หญิงหลังคลอด : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดุแลสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย ไทยลาว และไทยเขมรในภาคอีสาน
Title : BACK WOMEN DELIVER : APPLYING FOLK WISDOM IN … HEALTH CARE OF THE ETHIC GROUP PHU-THAI THAI-LAOS ANS THAI-KHMER IN THE NORTHEAST…

32 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5302058 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรม
33 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5202042 )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมาสน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ไทยในภาคอีสาน
34 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5202047 )
ชื่อโครงการ : ลำตัดภาคกลาง : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงเชิงพาณิชย์
35 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5202048 )
ชื่อโครงการ : การอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่นกระบอกพื้นบ้านภาคกลาง
36 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5202049 )
ชื่อโครงการ : ศาลพระภูมิ : รูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ความเชื่อ พิธีกรรม และสถาปัตยกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
37 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5202056 )
ชื่อโครงการ : การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นบริเวณหน้าวัดริมฝั่งแม่น้ำชี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน
38 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5202059 )
ชื่อโครงการ : ความร่วมมือในการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนากีฬาพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชน ในเขตปริมาณฑลกรุงเทพมหานคร
39 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5202061 )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมการวิจัยในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
40 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5102012 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางเลือกตามรอยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยบนเทือกเขาภูพาน
Title : Development of potencial for alternative using routes left by the former thai commusist ideologized citizens in the Phu Phan rangs

ผู้ร่วมโครงการ : ชาญยุทธ หาญคำภา
41 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5102021 )
ชื่อโครงการ : วัดร้างในภาคอีสาน: ศึกษาวิกฤตและแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
Title : Deserted buddhist temples in Isan: crisis and guidelines to conserve revitalize and develop through community participation

ผู้ร่วมโครงการ : สุรสิทธิ์ ไกรสิน
42 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5102022 )
ชื่อโครงการ : การสร้างความสงบสุขในสังคม: ศึกษาแนวทางการบูรณาการกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและคริสตศาสนา ในภาคอีสาน
Title : Peaceful life setting the inasociety : a study of guidelines for integration of buddhist and christian doctrines in northeast Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : สุรพันธ์ สุวรรณศรี
43 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5102023 )
ชื่อโครงการ : การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชายขอบภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์
Title : Life quality development of Isan marginal communities effected by solar home system

ผู้ร่วมโครงการ : พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ
44 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5102026 )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากผลกระทบทางระบบนิเวศของชาวลุ่มน้ำมูลโดยชุมชนมีส่วนร่วม
Title : The socio-economic and cultural development model resulted from ecological impact on the communities in the moon river basin area by community participation

ผู้ร่วมโครงการ : พนารัตน์ สุภาคาร
45 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5102030 )
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการนวดแผนไทยและสปาเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
Title : The application of isan folk wisdom for Thai tradition and body-massage and spa added-comercial value

ผู้ร่วมโครงการ : ทิพาพร บัวชุม
46 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5102032 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนลุ่มน้ำมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
Title : The study of guidelines on product development of fermented fish through local wisdom of the Mun river area community for commercial value added

ผู้ร่วมโครงการ : สุชาวดี โหมกลาง
47 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5102034 )
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาเครื่องประดับเงินจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์
Title : A guideline to develop silverware through the folk wisdom for economy of Surin province

ผู้ร่วมโครงการ : วฤต วิศรุตเวศม์
48 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5102035 )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
Title : A development model of taking care of the elderly, Nakhon-Ratchasima province by community participation

ผู้ร่วมโครงการ : สุรพล ชยภพ
49 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5102037 )
ชื่อโครงการ : วัฒนธรรมนาเกลือ : รูปแบบการผลิต การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการพัฒนาอาชีพการทำนาเกลือบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางของประเทศไทย
Title : Culture of solar salt at coastal area central of Thailand : production pattern, conservation and salt making occupational development

ผู้ร่วมโครงการ : ปัณฉัตร สินธุสอาด
50 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5102039 )
ชื่อโครงการ : กลุ่มชาติพันธุ์มันนิ (ซาไก) : แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูสังคมวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมภาคใต้
Title : Manni (Sakai) ethnic group : guidelines for sociocultural preservation and rivival in order to enhance for living together in southern society

ผู้ร่วมโครงการ : อนงค์ เชาวนะกิจ
51 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5103127 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการฟื้นฟูประเพณีบุญพระเวสของชาวผู้ไทย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น
Title : A Study the guidelines to revitalize bun Phrawet festival of the phuthai people in mukdahan province for the …

ผู้ร่วมโครงการ : นายเอนก อาจวิชัย
52 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5103128 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการประยุกต์พานบายศรีในพิธีกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
Title : The guidelines on applying offering trays for economic community in Roi-Et province

ผู้ร่วมโครงการ : กนกกาญจน์ ศิลารัตน์
53 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์ ( 5101082 )
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอด วงปี่พาทย์บ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Title : A Conservation and Inherit of Pih phaat Ensemble Barnmo In Mahasarakham Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : สิทธิศักดิ์ จำปาแดง, ประเทศ ปัจจังคะตา, ชาติอาชา พาลีละพสิษฐ์กุล