ข้อมูลนักวิจัย อัจฉรี จันทมูล

อัจฉรี จันทมูล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
3 - - - - - 1 5 2 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 11 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( - )
ชื่อโครงการ : ศิลปะผ้ามัดย้อม : กระบวนการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
Title : Dyed fabric art : Design process and product processing to creativity

ผู้ร่วมโครงการ : นิ่มนวล จันทรุญ, บัญญัติ สาลี
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( - )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาทักษะการทอผ้าด้วยกี่เอว
Title : Developing skills of weaving with a Back strap Loom

ผู้ร่วมโครงการ : นิ่มนวล จันทรุญ, บัญญัติ สาลี
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( - )
ชื่อโครงการ : การสร้างลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์ประจำอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม
Title : To Create the Patterns Mudmee Identity District In Mahasarakham Province

ผู้ร่วมโครงการ : บัญญัติ สาลี
4 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษาภูมิปัญญาการทำน้ำด่างก่อหม้อคราม
Title : The wisdom making alkaline water make indigo

ผู้ร่วมโครงการ : นิ่มนวล จันทรุญ
5 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( - )
ชื่อโครงการ : หมวกไม้ไผ่ : ชุดความรู้ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านดอนกลอง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร
Title : Bamboo hat : A Series of Indigenous Knowledge about Local Handicafs Ban Donklong Hua Ruea Sub – District Muang Yasothon Province

ผู้ร่วมโครงการ : สถิตย์ เจ็กมา
6 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 6015011 )
ชื่อโครงการ : การสร้างลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์ประจำอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม
ผู้ร่วมโครงการ : บัญญัติ สาลี
7 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 6015012 )
ชื่อโครงการ : หมวกไม้ไผ่ : ชุดความรู้ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านดอนกลอง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ผู้ร่วมโครงการ : สถิตย์ เจ็กมา
8 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ทุนอาจารย์/ นักวิจัย ( 5901015 )
ชื่อโครงการ : ผ้าไหมมัดหมี่ผู้ไทย : การอนุรักษ์ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาในรูปของสื่อวีดิทัศน์และหนังสือวิชาการสำหรับการเรียนรู้
Title : Mudmee Silk Pu-Thai : Conservation Wisdom to Development in Form Media and Scholastic Books for Learning

ผู้ร่วมโครงการ : นิ่มนวล จันทรุญ
9 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : สร้างองค์ความรู้ใหม่ ( 5301123 )
ชื่อโครงการ : ผ้าทอเส้นใยไผ่ : การพัฒนาและเพิ่มคุณค่าเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม
Title : Bamboo-Fiber Woven Cloths : Development and identity Value Addition of the Model Product of Changwat Maha Sarakham

10 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุนอาจารย์/ นักวิจัย ( 5201100 )
ชื่อโครงการ : การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติเพื่อธุรกิจชุมชน
11 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : อาจารย์สายสังคม ( 5101100 )
ชื่อโครงการ : แนวทางการปรับเปลี่ยนและกระบวนการสร้างเสริมวิถีชีวิตที่พึ่งตนเองของกลุ่มหมู่บ้านต้นแบบดีเด่นเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดมหาสารคาม
Title : A guideline for change and self-help way of life improvement process of the selected sufficient economy community,Mahasarakham Province