ข้อมูลนักวิจัย ประเทศ ปัจจังคะตา

ประเทศ ปัจจังคะตา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
3 - - - - 1 - 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 5 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207004 )
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และสืบสานการทำเครื่องประกอบประเพณีบุญกฐินแบบดั้งเดิม
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6007018 )
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญผะเหวดแบบดั้งเดิม ชุมชนบ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านขามเฒ่า ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407014 )
ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน
พื้นที่ดำเนินการ : -
4 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5307013 )
ชื่อโครงการ : พานบายศรี : รูปแบบดั้งเดิมและการฟื้นฟูพัฒนาสู่การเป็นของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : -
5 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนรักเพลงลูกทุ่งไทย
พื้นที่ดำเนินการ : -