ข้อมูลนักวิจัย ประเทศ ปัจจังคะตา

ประเทศ ปัจจังคะตา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
2 - - - - - - - 1 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : สื่อทอ : การออกแบบลวดลายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( 003/2561 )
ชื่อโครงการ : สานธารสายธรรม:แนวทางการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา
Title : The line of streams : The Promotions Culturals Thai Temple in The United of America

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์, ดร.มนตรี ศรีราชเลา, รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ, Mary A. Evins,Ph.d., Dvid A. Schmidt Ph.d., Chantho Sourinho Ph.d., นายประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์, ดร.พระขาว คุตฺตธมฺโม (สมอาษา)
3 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ( 5301122 )
ชื่อโครงการ : กระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอวาปีปทุม อำเภอกุดรังและอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Title : The Process of creating Networks for Groups of Occupation : A Case Study of Mud-mee textile groups in Wapipatum,kudrang District,Mahasarakham Province.

4 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์ ( 5101082 )
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอด วงปี่พาทย์บ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Title : A Conservation and Inherit of Pih phaat Ensemble Barnmo In Mahasarakham Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : สิทธิศักดิ์ จำปาแดง, ชาติอาชา พาลีละพสิษฐ์กุล, ทรงคุณ จันทจร