ข้อมูลนักวิจัย ประเทศ ปัจจังคะตา

ประเทศ ปัจจังคะตา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
5 - - - - - - 1 - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 6 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6206007 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : การอบรมการทำพานบายศรี
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : การอบรมการแกะสลักเทียน
พื้นที่ดำเนินการ : -
4 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : การอบรมการทำบายศรี
พื้นที่ดำเนินการ : -
5 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : การอบรมการแกะสลักเทียน
พื้นที่ดำเนินการ : -
6 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำบายศรี ครั้งที่ 2
พื้นที่ดำเนินการ : -