ข้อมูลนักวิจัย สถิตย์ เจ็กมา

สถิตย์ เจ็กมา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - 1 1 1 1 1 -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 5 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6108004 )
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : 1.สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.วัดป่าเรไร บ.หนองพอก หมู่ 7 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6007021 )
ชื่อโครงการ : โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการแกะสลักลายไทยแบบนูนต่ำเบื้องต้น” เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม
พื้นที่ดำเนินการ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
3 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 5908002 )
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ" เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
พื้นที่ดำเนินการ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส/ชุมชนโนนศรีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
4 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 5808003 )
ชื่อโครงการ : โครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : วีดีทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พื้นที่ดำเนินการ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน /กองประชาสัมพันธ์ฯ/บ้านหนองพอก ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
5 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5708009 )
ชื่อโครงการ : ร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสานเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
พื้นที่ดำเนินการ : 1. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 2. กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 3. กลุ่มช่างผลิตกลองยาว (บ้านตลาด ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม)