ข้อมูลนักวิจัย ณัฏฐวิทย์ บุญไชย

ณัฏฐวิทย์ บุญไชย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 - - - - - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Neogene reptiles of northeastern Thailand and their paleogeographical significance
Journal : ANNALES DE PALEONTOLOGIE
Volume : 97 | Issue : 41702 | Pages : 113-131