ข้อมูลนักวิจัย ปรีชา สาคร

ปรีชา สาคร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - 1 1 - - - 1

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6208010 )
ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการวรรณกรรมสู่ภาพยนต์เพื่อตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 5808011 )
ชื่อโครงการ : โครงการผลิตภาพยนตร์ สารคาม พู่นแล่ว : A wonderful Town
พื้นที่ดำเนินการ : อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5707017 )
ชื่อโครงการ : โครงการเทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติ E-San Short film ลุ่มน้ำโขง 2013
พื้นที่ดำเนินการ : คณะวิทยาการสารสนเทศ