ข้อมูลนักวิจัย ธีระพงษ์ มีไธสง

ธีระพงษ์ มีไธสง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - 2 - - - - - 3

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 6 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : พลวัตรประเพณีสรงกู่บัวมาศ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
Title : The Dynamics of Tradition KuBuaMat AbIution, Bua MatsubDistrict,Borabue District Mahasarakham Province

Journal : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ( - )
Volume : 6 | Issue : 1 | Pages : 128-142
2 ชื่อผลงาน : การปรับตัวพุทธศาสนาในอีสานท่ามกลางการแพร่กระจายแนวคิดแบบพระสายวัดป่าธรรมยุติกนิกาย
Title : The Adaptation of Isan Buddhism in the Midst of Propagation of the Concept of Forest Monks in Dhammayuttikanikaya

Journal : วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE )
Volume : 8 | Issue : 1 | Pages : 156-175
3 ชื่อผลงาน : พระเกจิอาจารย์อีสานใต้: กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ พลังศรัทธา และความมั่นคงของชุมชน
Title : Senior Monks in the Lower-Northeastern Thailand : Processes of Identity, Faith, Power, and Community Security Creation

Journal : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ( Journal of Graduate MCU Khonkaen campus )
Volume : 6 | Issue : 1 | Pages : 86-99
4 Title : Hodsong: A monastery ritual for a local wisdom ceremony for the monk ranking
Journal : American Journal of Applied Sciences
Volume : 10 | Issue : 12 | Pages : 1634-1637
5 ชื่อผลงาน : พระสงฆ์กับรัฐไทย : พระธรรมยุตสายอีสานกับการปฏิรูปหัวเมืองอีสาน
Journal : สัมมนาวิชาการ "อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชมคมอาเซียน" ( )