ข้อมูลนักวิจัย อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : water resource management

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
20 3 1 4 1 4 1 - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 34 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : DEM Resolution Impact on the Estimation of the Physical Characteristics of Watersheds by Using SWAT
Journal : Advances in Civil Engineering
Volume : 2016 | Issue : 2016
2 Title : Appraisal of Agricultural System in Laos PDR
Journal : The Philippine Agricultural Scientist
Volume : 98 | Issue : 2 | Pages : 209-223
3 Title : Impact of global climate and agricultural land use changes on runoff in Upper-Lampao basin, Thailand
Journal : The 3rd EIT International Conference on Water Resources Engineering (ICWRE3), Centara Hotel and Convention Centre, Udon Thani, Thailand
4 Title : Wavelet Filter Approach and Z-R Relationship in Meteorological Forecasting
Journal : Advances in Meteorology
Volume : 2015 | Issue : Article ID 858717 | Pages : 1-12
5 Title : Water Resource Management of a Pilot Irrigation Scheme in Lao PDR
Journal : The Philippine Agricultural Scientist ( The Philippine Agricultural Scientist )
Volume : 98 | Issue : 2 | Pages : 209–223
6 Title : The potential allocation for dry season crop-area planning, the Huai Luang operation and maintenance project, Thailand
Journal : International Journal of Engineering and Technology
Volume : 6 | Issue : 1 | Pages : 350-357
7 Title : Optimal reservoir rule curves considering conditional ant colony optimization with simulation model
Journal : Journal of Applied Sciences
Volume : 13 | Issue : 1 | Pages : 154-160
8 Title : Expert participation with optimization technique for improving optimal rule curves of reservoir
Journal : Bulgarian Journal of Agricultural Science
Volume : 19 | Issue : 5 | Pages : 1140-1147
9 Title : A rain gauge system using a capacitance sensor
Journal : International Journal of Engineering and Technology
Volume : 5 | Issue : 4 | Pages : 3596-3600
10 Title : Optimal reservoir rule curves using conditional shuffled frog leaping algorithm and simulation
Journal : International Journal of Earth Sciences and Engineering
Volume : 6 | Issue : 6 | Pages : 1392-1399
11 Title : Making choices in the water allocation for the lam pao reservoir kalasin by analysis hierarchy process
Journal : Australian Journal of Basic and Applied Sciences
Volume : 6 | Issue : 8 | Pages : 43-49
12 Title : Optimal reservoir rule curves using simulated annealing
Journal : Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Water Management
Volume : 164 | Issue : 1 | Pages : 27-34
13 Title : An improvement of small reservoir rule curves using genetic algorithms and water balance equation
Journal : Australian Journal of Basic and Applied Sciences
Volume : 5 | Issue : 12 | Pages : 707-714
14 Title : Development on water management system connected to public law on water resource of the Chi River basin communities
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 26 | Issue : 3 | Pages : 421-428
15 Title : An Application of Linear Programming Model for Planning Dry-seasonal Irrigation System
Journal : Trends in Applied Sciences Research :,
Volume : 5 | Issue : (1) | Pages : 64-70
16 Title : Determination of Trihalomethanes in Water Samples Using Headspace Solid-Phase Microextraction Gas Chromatography
Journal : Journal of Chemistry and Chemical Engineering
Volume : 4 | Issue : 6 | Pages : 1-7
17 Title : Heuristic algorithm with simulation model for searching optimal reservoir rule curves
Journal : American Journal of Applied Sciences
Volume : 6 | Issue : 2 | Pages : 263-267
18 Title : An Applied Local Wisdom to Manage Water for DevelopingRiverside Community: A Case Study of the Lam Ta Kong River Basin
Journal : Journal of Social Sciences
Volume : 5 | Issue : (2) | Pages : 134-138
19 Title : A Varied-Utilized Soil Type in Linear Programming Model for Irrigation Planning
Journal : American J. of Engineering and Applied Sciences
Volume : 2 | Issue : (1) | Pages : 133-138
20 Title : A Conditional Genetic Algorithm Model for Searching Optimal Reservoir Rule Curves
Journal : Journal of Applied Sciences
Volume : 9 | Issue : (19) | Pages : 3575-3580
21 Title : An application of nam model for runoff volume estimation in chi basin
Journal : Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium
Volume : 2009 | Pages : 1565-1566
22 Title : An observation of groundwater in rapid urbanization area
Journal : Journal of Applied Sciences
Volume : 8 | Issue : 21 | Pages : 3995-3998
23 Title : Suitable conditions of reservoir simulation for searching rule curves
Journal : Journal of Applied Sciences
Volume : 8 | Issue : 7 | Pages : 1274-1279
24 Title : Optimization model for irrigation planning in heterogenous area
Journal : Journal of Applied Sciences
Volume : 8 | Issue : 4 | Pages : 666-671
25 Title : Stochastic Inflow Simulation for Searching Rule Curves
Journal : American Journal of Applied Sciences
Volume : 5 | Issue : 3 | Pages : 221-226
26 Title : An Allocation LP-Based Model for Finding the Crop Pattern of Irrigation Project
27 Title : A Fuzzy-Gas for Estimating Evaporation
28 Title : A Multi-Functioned Soil Type in LP Model for Irrigation Planning
29 Title : Reduced Soil Moisture in Producing Soil-Cement Brick for Construction Materials Using Constructed Sieve, Housing Building and Drying in Open Air Methods
Journal : International Journal of Soil Science inpress
30 Title : Evaluation of the fragrance gene (fgr) in self-supplied seed lots of black rice (Oryza sativa L.) from Thailand and Laos
Journal : Asian Journal of Plant Sciences
Volume : 7 | Issue : 6 | Pages : 599-602
31 Title : An estimation of irrigation efficiency of limited water resource area
Journal : Journal of Applied Sciences
Volume : 7 | Issue : 19 | Pages : 2744-2749
32 Title : Genetic algorithms connected simulation with smoothing function for searching rule curves
Journal : American Journal of Applied Sciences
Volume : 4 | Issue : 2 | Pages : 73-79
33 Title : A fuzzy-GAs model for determining varied irrigation efficiency
Journal : American Journal of Applied Sciences
Volume : 4 | Issue : 6 | Pages : 339-345
34 Title : Separation of the positional isomers of phthalic acids in hydroorganic solvents using capillary electrophoresis
Journal : Journal of Analytical Chemistry
Volume : 62 | Issue : 12 | Pages : 1126-1130