ข้อมูลนักวิจัย สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล

สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 1 1 1 - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5807017 )
ชื่อโครงการ : โครงการหมอลำอีสานกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสมุนไพร
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5707011 )
ชื่อโครงการ : โครงการการผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาโดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น
พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนเครือวัลย์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607003 )
ชื่อโครงการ : โครงการวัฒนธรรมสุขภาพชุมชนกับการจัดการยาเหลือใช้ (ชุมชนเครือวัลย์)
พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนเครือวัลย์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม