ข้อมูลนักวิจัย ประสบอร รินทอง

ประสบอร รินทอง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผศ.
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
4 2 - 1 3 - 1 1 1 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 13 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดตรีผลาในอาสาสมัครสุขภาพดี
Title : Study of the safety of oral Triphala aqueous extract on healthy volunteers

Journal : Journal of integrative medicine
| Pages : inpress
2 ชื่อผลงาน : การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลัยนและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดตรีผลา
Title : ACUTE AND SUBACUTE ORAL TOXICITY EVALUATION OF THE WATER EXTRACT OF TRIPHALA FORMULATION IN RATS

Journal : IJBPAS
Volume : 4 | Issue : 8 | Pages : 779-792
3 Title : In Vivo and In Vitro Evidence for the Antihyperuricemic, Antiinflammatory and Antioxidant Effects of a Traditional Ayurvedic Medicine, Triphala
Journal : Natural Product Communications
Volume : 12 | Issue : 10 | Pages : 1635-1638
4 ชื่อผลงาน : ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมทานอล จากดอกถั่วแระและดอกส้มป่อย.
Journal : วารสารวิทย์ มข. ( - )
Volume : 44 | Issue : 1 | Pages : 142-152
5 ชื่อผลงาน : ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากดอกชงโค อัญชัน เข็มฝรั่งและพู่จอมพล
Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ( - )
Volume : 36 | Issue : 2 | Pages : 148-153
6 Title : The effect of black glutinous rice bran (Oryza sativa L.) in diets of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
Journal : Iranian Journal of Fisheries Sciences
Volume : 15 | Issue : 4 | Pages : 1441-1454
7 ชื่อผลงาน : ผลของการดื่มชาชงรางจืด (Thumbergia lanrifollia Lindl.) ต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรที่มีสารกำจัดแมลงตกค้าง
Journal : วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ( - )
Volume : 11
8 Title : Free radical scavenging activity of extracts from Cajanus cajan (L.) Millsp.
Journal : PLANTA MEDICA
Volume : 79 | Issue : 13 | Pages : 1262-1262
9 ชื่อผลงาน : การศกษาแหล่งทีมาทางพฤกษศาสตร์ของเร่วใหญ่โดยใช ึ ข้อมูลลําดับนิวคลีโอไทด์ ้ ของนิวเคลียร์ดีเอ็นเอบริเวณ Internal Transcribed Spacer 1
Title : Botanical Origin of Reoyai Based on the Internal Transcribed Spacer 1 Nucleotide Sequence Data of Nuclear DNA

Journal : ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ. ( - )
Volume : 8 | Issue : 3 | Pages : 93-97
10 Title : Genetic variation of Croton stellatopilosus Ohba based on non-coding DNA sequences of ITS, trnK and trnL-F regions
Journal : JOURNAL OF NATURAL MEDICINES
Volume : 65 | Issue : 41702 | Pages : 641-645
11 Title : Molecular survey of the Thai herbal drug "Reo noi" based on internal transcribed spacer (ITS 1) nucleotide sequence analysis
Journal : วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน. ( - )
Volume : 10 | Issue : 1 | Pages : 32-41
12 Title : Determination of total phenolic compounds and phytochemical screening from Thai medicinal plants
13 Title : TLC-densitometric analysis of plaunotol for screening of high-plaunotol containing plants of Croton stellatopilosus Ohba.
Journal : Journal of Planar Chromatography
Volume : 22 | Issue : 1 | Pages : 55–58