ข้อมูลนักวิจัย กตัญญู หอสูติสิมา

กตัญญู หอสูติสิมา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - - 2 - - 2 1 - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 6 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Modifying home for person with physical disabilities in Thailand
Journal : Bull World Health Organ
| Pages : 140-145
2 ชื่อผลงาน : การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ:ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
Title : Home Modifications for People with Disabilities and the Elderly:Recommendations from Policy to Practice

Journal : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ( Journal of Health Systems Research )
Volume : 9 | Pages : 382-395
3 Title : Modifying homes for persons with disabilities in Thailand
Journal : Bulletin of the World Health Organization
Volume : 95 | Issue : 2 | Pages : 140-145
4 Title : The application of ICF-based functioning data on home environment adaptation for persons with disabilities
Journal : Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal
Volume : 24 | Issue : 2 | Pages : 40-53
5 ชื่อผลงาน : กระบวนการพัฒนาคู่มือเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
Journal : ประชุมวิชาการ มหาสารคามวิจัยครั้งที่ 9 ( )
6 Title : On the dynamics of total preorders: Revising abstract interval orders
Journal : Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
Volume : 4724 LNAI | Pages : 42-53