ข้อมูลนักวิจัย ปฐม หงษ์สุวรรณ

ปฐม หงษ์สุวรรณ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - 1 - - - - 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 6009003 )
ชื่อโครงการ : โครงการอนักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีครามผู้ไท
พื้นที่ดำเนินการ : อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม, อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร, อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร, อ.กุดบาก จ.สกลนคร
2 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5508006 )
ชื่อโครงการ : โครงการการเรียนรู้การแสดงหุ่นกระบอกอีสานกับชุมชนเพื่อจัดตั้งคณะหุ่นกระบอก มมส.
พื้นที่ดำเนินการ : 1. บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 2. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม