ข้อมูลนักวิจัย อภิราดี จันทร์แสง

อภิราดี จันทร์แสง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 1 - - - - - 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207006 )
ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดมหาสารคามเพื่อการเรียนรู้และฟื้นฟูอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607037 )
ชื่อโครงการ : โครงการดินแดนและชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเรียนรู้เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมไร้พรมแดน
พื้นที่ดำเนินการ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์