ข้อมูลนักวิจัย ธีรวงศ์  เหล่าสุวรรณ

ธีรวงศ์  เหล่าสุวรรณ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ฟิสิกส์-ฟิสิกส์ประยุกต์
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Remote Sensing; Geoinformatics and GIS Modeling; Digital Image Processing; Forest Carbon Management

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
16 5 1 2 6 5 7 6 9 8

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 65 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : USING A SPLIT-WINDOW ALGORITHM FOR THE RETRIEVAL OF THE LAND SURFACE TEMPERATURE VIA LANDSAT-8 OLI/TIRS
Journal : Geographia Technica
Volume : 16 | Issue : Special Issue | Pages : 30 – 42
2 Title : ANALYSIS INTO THE COASTAL CHANGE DUE TO THE CRITICAL EROSION AGAINST THE AREAS AROUND THE LOWER GULF OF THAILAND USING SATELLITE DATA AND SPATIAL ANALYSIS MODEL
Journal : INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Volume : 12 | Issue : 4 | Pages : 469-483
3 Title : THE INTEGRATION OF GEO-INFORMATICS TECHNOLOGY WITH UNIVERSAL SOIL LOSS EQUATION TO ANALYZE AREAS PRONE TO SOIL EROSION IN NAN PROVINCE
Journal : ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
Volume : 16 | Issue : 8 | Pages : 823-830
4 Title : Detection and Monitoring of Forest Fires Using Thermal Infrared Wavelength from Landsat 8 Satellite Data
Journal : SAU National Interdisciplinary Conference
Volume : 8 | Issue : 8 | Pages : 598-605
5 Title : Spatiotemporal Analysis of Vegetation Drought Variability in the Middle of the Northeast Region of Thailand Using TERRA/MODIS Satellite Data
Journal : Geographia Technica
Volume : 16 | Issue : Special Issue | Pages : 70-81
6 Title : SPATIOTEMPORAL VARIATION ANALYSIS OF ATMOSPHERIC CARBON DIOXIDE CONCENTRATION USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY
Journal : International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE)
Volume : 10 | Issue : 48 | Pages : 7-13
7 Title : FORECASTING TIME SERIES CHANGE OF THE AVERAGE ENHANCED VEGETATION INDEX TO MONITORING DROUGHT CONDITION BY USING TERRA/MODIS DATA
Journal : Agriculture & Forestry
Volume : 16 | Issue : 4 | Pages : 115-129
8 Title : ESTIMATION OF PM10 USING SPATIAL INTERPOLATION TECHNIQUES
Journal : International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering
Volume : 13 | Issue : 49 | Pages : 33-39
9 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
Title : Application of Remote Sensing Technology for Analysis of Land Surface Temperature Changes with Land-use

Journal : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 ( - )
Volume : 7 | Issue : 7 | Pages : 289-296
10 Title : Model of Relationships between Land Surface Temperature and Urban Built-Up Areas in Mueang Buriram District, Thailand
Journal : Polish Journal of Environmental Studies
Volume : 29 | Issue : 5 | Pages : 3783-3790
11 ชื่อผลงาน : รูปแบบการตรวจสอบความเสียหายโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าด้วยอากาศยานไร้นักบิน
Title : An Approach to Inspection of Damages of Power Grid Network Using Unmanned Aerial Technology

Journal : วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ( - )
Volume : 2 | Issue : 1 | Pages : 12-31
12 Title : Methods of Estımatıon for Above Ground Carbon Stock in Nongbua-nonmee Communıty Forest, Maha Sarakham Provınce, Thailand
Journal : Poljoprivreda i Sumarstvo
Volume : 66 | Issue : 3 | Pages : 183-195
13 Title : Comparison of Carbon Storage Measurement Methods on Agroforestry Systems in Sakon Nakhon Province, Northeast Thailand
Journal : Scientific Journal of King Faisal University
Volume : 21 | Issue : 2 | Pages : 95-99
14 Title : The Relationship between Normalized Difference Vegetation Index and Canopy Temperature that Affects the Urban Heat Island Phenomenon
Journal : Geographia Technica
Volume : 15 | Issue : 2 | Pages : 222-234
15 Title : Surface Water Body Extraction Using Landsat 8 Images and Different Forms of Physical Models
Journal : Scientific Journal of King Faisal University
Volume : 21 | Issue : 2 | Pages : 218-223
16 ชื่อผลงาน : การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวของการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลกาฬสินธุ์โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI/TIRS
Title : ESTIMATE OF LAND SURFACE TEMPERATURE OF LANDUSE IN KALASIN MUNICIPALITY USING LANDSAT 8 OLI/TIRS DATA

Journal : วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( - )
Volume : 15 | Issue : 3 | Pages : 89-103
17 ชื่อผลงาน : การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวด้วยการวิเคราะห์ ค่าอนุพันธ์ของข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ MOD11A2 ระบบ MODIS
Title : Estimation of Land Surface Temperature by Derivative Analysis of MOD11A2 Product Data, MODIS System

Journal : วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( - )
Volume : 2 | Issue : 6 | Pages : 76-85
18 Title : Drought Evaluation with NDVI-Based Standardized Vegetation Index in Lower Northeastern Region of Thailand
Journal : Geographia Technica
Volume : 14 | Issue : 1 | Pages : 118-130
19 ชื่อผลงาน : รูปแบบช่วงเวลาในเชิงพื้นที่ของความแห้งแล้งจากดัชนีสภาวะพืชพรรณที่ได้จากข้อมูลดาวเทียม
Title : Spatio-temporal Patterns of Drought Based from Satellite Data Derived Vegetation Condition Index

Journal : การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 ( - )
Volume : 6 | Issue : 6 | Pages : 1018-1024
20 Title : Drought Analysis Using Satellite-Based Data and Spectral Index in Upper Northeastern Thailand
Journal : POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
Volume : 28 | Issue : 6 | Pages : 1-8
21 Title : AN INVESTIGATION OF DROUGHT AROUND CHI WATERSHED DURING TEN-YEAR PERIOD USING TERRA/MODIS DATA
Journal : Geographia Technica
Volume : 14 | Issue : 2 | Pages : 74-83
22 Title : Development of Prototype Project for Carbon Storage and Greenhouse Gas Emission Reduction from Thailand’s Agricultural Sector
Journal : Sains Malaysiana
Volume : 48 | Issue : 10 | Pages : 2083–2092
23 ชื่อผลงาน : การระบุพื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลองทางกายภาพ: กรณีศึกษา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2561
Title : Identification Flood Areas from Satellite Data and Physical Model: A Case Study of Tha Yang District, Phetchaburi Province, 2018

Journal : วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( - )
Volume : 1 | Issue : 2 | Pages : 62-71
24 Title : Above ground carbon biomass assessment using satellite remote sensing reflection values
Journal : RESEARCH & KNOWLEDGE
Volume : 4 | Issue : 1 | Pages : 41-46
25 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิวในอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
Title : Application of Landsat Data for Detecting Land Surface Temperature in Mueang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of science and technology Mahasarakham University )
Volume : 37 | Issue : 1 | Pages : 130-135
26 Title : APPLICATION OF GEO-INFORMATICS ENGINEERING TO ESTIMATE ABOVE-GROUND CARBON SEQUESTRATION
Journal : Engineering Review
Volume : 38 | Issue : 3 | Pages : 303-308
27 Title : Remote Sensing Based Drought Monitoring In The Middle-Part of Northeast Region of Thailand
Journal : Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii
Volume : 28 | Issue : 1 | Pages : 14-21
28 Title : Estimation of land surface temperature using Landsat satellite data: A case study of Mueang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province, Thailand for the years 2006 and 2015
Journal : Scientific Review Engineering and Environmental Sciences
Volume : 27 | Issue : 4 | Pages : 401-409
29 ชื่อผลงาน : การตรวจสอบภัยแล้งจากข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทร่วมกับแบบจาลองดัชนีผลต่างพืชพรรณและดัชนีสภาวะพืชพรรณ
Title : Drought Monitoring via Landsat Data with Normalized Differences Vegetation Index and Vegetation Condition Index

Journal : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 ( - )
| Pages : 1099-1106
30 Title : INUNDATION AREA INVESTIGATION APPROACH USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY ON 2017 FLOODING IN SAKON NAKHON PROVINCE THAILAND
Journal : Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii
Volume : 28 | Issue : 4 | Pages : 159-166
31 Title : Carbon Sequestration Assessment of the Orchards using Satellite Data
Journal : Journal of Ecological Engineering
Volume : 18 | Issue : 1 | Pages : 11–17
32 Title : Application of Remote Sensing for Temperature Monitoring: the Technique for Land Surface Temperature Analysis
Journal : Journal of Ecological Engineering
Volume : 18 | Issue : 3 | Pages : 53-60
33 Title : Drought Detection by Application of Remote Sensing Technology and Vegetation Phenology
Journal : Journal of Ecological Engineering
Volume : 18 | Issue : 6 | Pages : 115–121
34 ชื่อผลงาน : วิธีการสาหรับการประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินด้วยข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซต 8
Title : Methods for Estimating Above Ground Biomass Using Data from Landsat-8

Journal : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 ( - )
Volume : 4 | Pages : 1464-1469
35 ชื่อผลงาน : การประเมิณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินโดยใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกล
Title : Quantifying Above Ground Carbon Sequestration Using Remote Sensing Technology

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of Science and Technology, Mahasarakham University )
Volume : 36 | Issue : 4 | Pages : 437-443
36 ชื่อผลงาน : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกกระโหล่งโป่งแดง ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
Title : Public Participation in the Management of Community Forests: A Case Study on Community Forests at Koke Kralong Pong Dang, Nong Reua, Na Chuak, Maha Sarakham

Journal : วารสารหาดใหญ่วิชาการ ( Hatyai Academic Journal )
Volume : 14 | Issue : 2 | Pages : 149-169
37 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลองชีวฟิสิกส์เพื่อประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน
Title : Application of Satellite Data and Biophysical Model for Assessing Above- ground Carbon Sequestration

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of Science and Technology Mahasarakham University )
Volume : 12 | Pages : 691-696
38 Title : Estimating Above Ground Carbon Capture Using Remote Sensing Technology in Small Scale Agroforestry Areas
Journal : Agriculture & Forestry
Volume : 62 | Issue : 2 | Pages : 253-262
39 Title : Application of Geo-informatics and Vegetation Indices to Estimate Above-ground Carbon Sequestration
Journal : Studia Universitatis Vasile Goldis, Seria Stiintele Vietii
Volume : 26 | Issue : 4 | Pages : 449-454
40 Title : Remote Sensing Based Vegetation Indices for Estimating Above Ground Sequestration in Orchards
Journal : Poljoprivreda i sumarstvo
Volume : 62 | Issue : 4 | Pages : 193-201
41 ชื่อผลงาน : การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการประมาณปริมาณน้าฝนแบบใกล้เวลาจริง
Title : Development Program for Estimating Rainfall in Near Real Time

Journal : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3 ( - )
Volume : 3 | Pages : 1266-1273
42 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณฝนในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
Title : Analysis and Estimated Rainfall in Southeast Asian Monsoon Using Meteorological Satellite Data

Journal : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 ครั้งที่ 2 ( - )
Volume : 2
43 Title : Assessment of Drought Risk Area in Thung Kula Rong Hai using Geographic Information System and Analytical Hierarchy Process
Journal : International Journal of Geoinformatics
Volume : 11 | Issue : 2 | Pages : 21-27
44 Title : Smallholders in Thailand and REDD+ and FLEGT linkages
Journal : European Tropical Forest Research Network
Volume : 55 | Pages : 134-144
45 Title : Automated Cloud Detection of Satellite Imagery Using Spatial Modeler Language and ERDAS Macro Language
Journal : • IETE TECHNICAL REVIEW
Volume : 30 | Issue : 3 | Pages : 183-190
46 Title : Review of methods and potential role of remote sensing for forest carbon stock measurement: A pilot project for REDD+, Thailand.
Journal : International Journal of Geoinformatics
Volume : 9 | Issue : 1 | Pages : 39-48
47 ชื่อผลงาน : การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นํ้าด้วยเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Title : The Observation and Monitoring of Water Situation by Using Remote Sensing Technology and GIS

Journal : • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of science and technology Mahasarakham University )
Volume : 32 | Issue : 2 | Pages : 246-256
48 ชื่อผลงาน : ความสำเร็จของเครือข่ายชุมชนอินแปงจากการมีส่วนร่วมในการบรรเทาสภาวะโลกร้อนผ่านทางภาคป่าไม้
Title : The Achievement of Inpang Community Network under Participation in Global Warming Mitigation through Forest Sector

Journal : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ( Thaksin University Journal )
Volume : 16 | Issue : 2 | Pages : 44-54
49 Title : Using GIS, RS for soil erosion mapping
Journal : Geospatial World Weekly
50 ชื่อผลงาน : การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียมหลายช่วงคลื่นด้วยฟิวชั่นอัลกอลิทึม
Title : Improving Satellite Remote Sensing in Multi Spectral through Image Fusion Algorithm.

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of Science and Technology, Mahasarakham University )
| Issue : 8 | Pages : 82-87
51 Title : THE PARTICIPATE TRIPARTITE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE VIA OPEN SOURCE SOFTWARE EDUCATION
Journal : Information Technologies and Learning Tools
Volume : 5 | Issue : 31
52 ชื่อผลงาน : เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและการดูแลสุขภาพ
Title : Mobile technology and health care

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of Science and Technology, Mahasarakham University )
Volume : 31 | Issue : 4 | Pages : 417-425
53 ชื่อผลงาน : คาร์บอนเครดิต : ธุรกิจลดโลกร้อน
Title : Carbon credit : global warming reduction business

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of Science and Technology, Mahasarakham University )
Volume : 31 | Issue : 2 | Pages : 178-185
54 Title : Design and Development a Novel Web-based GIS for Surveillance and Monitoring of Diarrhea by Using of Free Open Source Software
Journal : Innovative Systems Design and Engineering
Volume : 3 | Issue : 6 | Pages : 42-53
55 Title : Online web GIS- based services for spatial data and sharing of leptospirosis epidemiology information; Development of pilot project in Mahasarakham province Thailand
Journal : INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATICS AND GEOSCIENCES
Volume : 1 | Issue : 1 | Pages : 121-133
56 Title : A Web-based GIS development for Natural Resource and Environment
Journal : Journal of applied technology in environmental sanitation
Volume : 2 | Issue : 2 | Pages : 103-108
57 Title : Design and Development GIS Web Services for Epidemiology Data Distribution: The Pilot Project for Dengue Fever in Maha Sarakham Province Thailand
Journal : International Journal of Advances in Engineering, Science and Technology
Volume : 2 | Issue : 3 | Pages : 193-201
58 Title : Development of a Cheap Mobile-Object Tracking System using GPS/GPRS System
Journal : International Journal of Geoinformatics
Volume : 7 | Issue : 2 | Pages : 67-71
59 Title : The development of web-based GIS application for agroforestry carbon sequestration offset project in Thailand
Journal : International Journal of Geoinformatics
Volume : 7 | Issue : 2 | Pages : 41-47
60 Title : Development of robotic aerial remote sensing system for field educational purposes
Journal : International Journal of Geoinformatics
Volume : 7 | Issue : 4 | Pages : 21-27
61 ชื่อผลงาน : การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
Title : The Exploration and Developement of CO2 Sequestration Database System in The Agroforestry Area of Thailand

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of Science and Technology, Mahasarakham University )
Volume : 30 | Issue : 4 | Pages : 403-410
62 ชื่อผลงาน : การศึกษาการเปลี่บนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายช่วงเวลา
Title : The Study Change Detection of Land use/ Land cover by using Multi-Temporal Satellite Data

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of Science and Technology, Mahasarakham University )
Volume : 7 | Issue : 7 | Pages : 1-6
63 ชื่อผลงาน : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของระบบโลก
Title : Geographic Information System with Earth System Science

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of Science and Technology, Mahasarakham University )
Volume : 30 | Issue : 3 | Pages : 353-359
64 Title : Inpang Carbon Bank in Northeast Thailand: A Community Effort in Carbon Trading from Agroforestry Projects
Journal : Carbon Sequestration Potential of Agroforestry Systems
Volume : 8 | Pages : 263-280
65 ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการข้อมูลคาร์บอนเครดิตสู่ตลาดสมัครใจ
Title : Area Base Development Research Journal

Journal : วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ( Area Base Development Research Journal )
Volume : 3 | Issue : 2 | Pages : 47-59