ข้อมูลนักวิจัย คมศร เลาห์ประเสริฐ

คมศร เลาห์ประเสริฐ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
10 2 1 1 1 - - 1 - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 16 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : An Eocene tomistomine from peninsular Thailand
Journal : Annales de Paléontologie
2 Title : Strontium isotopes and the long-term residency of thalattosuchians in the freshwater environment
Journal : PALEOBIOLOGY
Volume : 42 | Issue : 1 | Pages : 143-156
3 Title : Revision of Isanodus paladeji (Elasmobranchii, Hybodontiformes) from the Lower Cretaceous of Thailand
Journal : Palaontologische Zeitschrift
| Pages : 1-9
4 Title : A new species of the ginglymodian fish Isanichthys from the Late Jurassic Phu Kradung Formation, northeastern Thailand.
Journal : Acta Palaeontologica Polonica
Volume : 59 | Issue : 2 | Pages : 313-331
5 Title : A new species of Cuora (Testudines: Geoemydidae) from the Miocene of Thailand and its evolutionary significance
Journal : GEOLOGICAL MAGAZINE
Volume : 150 | Issue : 5 | Pages : 908-922
6 Title : A large pholidosaurid in the Phu Kradung Formation of north-eastern Thailand
Journal : Palaeontology
Volume : 57 | Issue : 4 | Pages : 757-769
7 Title : Gavialis from the Pleistocene of Thailand and Its Relevance for Drainage Connections from India to Java
Journal : PLoS ONE
Volume : 7 | Issue : 9
8 Title : Atoposaurid crocodyliforms from the Khorat Group of Thailand: First record of Theriosuchus from Southeast Asia
Journal : Palaontologische Zeitschrift
Volume : 85 | Issue : 1 | Pages : 37-47
9 Title : Neogene reptiles of northeastern Thailand and their paleogeographical significance
Journal : ANNALES DE PALEONTOLOGIE
Volume : 97 | Issue : 41702 | Pages : 113-131
10 ชื่อผลงาน : ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างแอนทราซีนและฟีแนนทรีนในดินที่ปนเปื้อนฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจวงศ์หญ้า
Title : Combine Toxicity of Anthracene and Phenanthrene in Fluorene – Fluoranthene Contaminated Soil on Seedling Growth of

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( Science Journal Ubon Ratchathani University )
Volume : 1 | Issue : พิเศษ | Pages : 31-42
11 Title : A new primitive alligatorine from the Eocene of Thailand: Relevance of Asiatic members to the radiation of the group
Journal : Zoological Journal of the Linnean Society
Volume : 158 | Issue : 3 | Pages : 608-628
12 Title : Fossil vertebrate remains from Kut Island (Gulf of Thailand, Early Cretaceous).
Journal : Cretaceous Research.
| Pages : 1-9
13 Title : Control of the American Cockroach (Periplaneta americana L.) and German Cockroach (Blattella germanica L.) in Canteens with Hydramethylnon Gel Bait.
Journal : Research Journal of Biological Sciences.
Volume : 5 | Issue : 4 | Pages : 318-322
14 Title : Khoratosuchus jintasakuli gen. et sp. nov., an advanced neosuchian crocodyliform from the Early Cretaceous (Aptian-Albian) of NE Thailand
Journal : Geological Society Special Publication
Volume : 315 | Pages : 175-187
15 Title : A new fish locality from the Continental Late Jurassic-Early Cretaceous of northeastern Thailand
Journal : Revue de Paleobiologie
Volume : 23 | Issue : SPECIAL NO. 9 | Pages : 161-167
16 Title : Opioid modulation of GABA release in the rat inferior colliculus
Journal : BMC Neuroscience
| Issue : 5 | Pages : 1-6