ข้อมูลนักวิจัย วรรณชัย ชาแท่น

วรรณชัย ชาแท่น


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 1 - 1 - 3 1 1 2 1

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 12 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : A new species of Dischidia (Apocynaceae, Asclepiadoideae) from North-eastern Thailand
2 ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรค่ยเยาวชนอนุรักษ์พืชสมุนไพร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านปลื้มพัฒนา อำเภอประคำ จังหวัดสุรินทร์
Title : ไม่มี

3 Title : New species of Bauhinia (Cercidoideae: Leguminosae) from Thailand
Journal : Phytotaxa
Volume : 385 | Issue : 1 | Pages : 043–047
4 Title : Sindora stipitata (Detarioideae, Leguminosae) a new species from Thailand
Journal : ไม่มี ( phytokeys )
Volume : 100 | Pages : 149-156
5 Title : Lectotypification of the name Ardisia stipitata Fletcher (Primulaceae)
Journal : New Zealand ( Phytotaxa )
Volume : 314 | Issue : 2 | Pages : 294-296
6 ชื่อผลงาน : ผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และการสอนแบบสืบเสาะ
Title : ไม่มี

7 Title : New subspecies of Ardisia crenata (Primulaceae) from Thailand
Journal : Taiwan ( Taiwania )
Volume : 62 | Issue : 2 | Pages : 116-120
8 ชื่อผลงาน : การศึกษาสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้บริเวณป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านจาน เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Title : Study of Plant Community and Utilization in the Ban Chan Public Cemetery Forest at Thung Kula Subdistrict Municipality, Suwannaphum District, Roi Et Province

9 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของพืชสกุลชงโค (Bauhinia L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
10 Title : A new species of Bauhinia L. (Caesalpinioideae, Leguminosae) from Nakhon Phanom Province,Thailand
Journal : PHYTOKEYS
Volume : 26 | Pages : 1-5
11 Title : New Medicinal Plant Variety of Trichosanthes tricuspidata Lour. (Cucurbitaceae) from Northeastern Thailand
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 10 | Issue : 1 | Pages : 29-32
12 Title : Lectotypification in Ardisia alata H.R. Fletcher (Primulaceae)