ข้อมูลนักวิจัย สุทธิรา เซดลัค

สุทธิรา เซดลัค


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Plant systematics and Ethnobotany

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 1 - 3 2 - 3 - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 9 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105010 )
ชื่อโครงการ : การประเมินศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดการใช้ประโยชน์ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : Evaluation of biological resources and local Knowledge for conservation and utilization by communities in northeast, Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : คมกริช วงศ์ภาคำ, วีระชัย สายจันทา, ถวิล ชนะบุญ, ไพโรจน์ ประมวล, วรงค์ สุขเสวต
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษาแยกแยะความสัมพันธ์ทางองค์ประกอบของดินและสังคมพืชในสังคมพืชริมน้ำบนเกาะกลางทะเลสาบรูปแอกในสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งและป่าเต็งรังในสถานีปฏิบัติการนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
Title : Decomposition the relations of soil nutrients and vegetation structure of oxbow lake riparian forest and dry dipterocarp forest in Maha Sarakham province: Bankeng station and Nadoon station

ผู้ร่วมโครงการ : พนิดา เหล่าทองสาร, วรงค์ สุขเสวต, สุรพล ยอดศิริ, วรายุธ พิลาภ
3 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( - )
ชื่อโครงการ : การประเมินศักยภาพของทรัพยากรชีวิภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดการใช้ประโยชน์ของชุมชนไนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : Evaluation of biological resources and local knowledge for conservation and utilization by communities in northeast, Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : คมกริช วงศ์ภาคำ, วีระชัย สายจันทา, ถวิล ชนะบุญ, ไพโรจน์ ประมวล, วรงค์ สุขเสวต
4 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ( 5901018 )
ชื่อโครงการ : ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาในสกุลปลาอีด (Lepidocephalichthys Bleeker,1863 ) ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ประเทศไทย
Title : DNA Barcoding of Freshwater Loach (Lepidocephalichthys Bleeker, 1863) in lower Mekong river basin, Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : คมกริช วงศ์ภาคำ, สุรพล ยอดศิริ, อดิศักดิ์ อาจหาญ
5 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5905013 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปรงชัยภูมิ พืชใกล้สูญพันธุ์และเฉพาะถิ่นของประเทศไทย
6 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5805024 )
ชื่อโครงการ : ความแปรผันและโครงสร้างพันธุศาสตร์ของปรงสามเหลี่ยมในประเทศไทย
7 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5805002 )
ชื่อโครงการ : ความหลากชนิดและเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการระบุชนิดแมลงวันผลไม้ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
Title : Species diversity and DNA barcoding of fruit flies (Diptera: Tephritidae) in commercially important plants in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ไพโรจน์ ประมวล, คมกริช วงศ์ภาคำ
8 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5805034 )
ชื่อโครงการ : ความแปรผันของสัณฐานวิทยา ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาขบในระบบแม่น้ำโขง ชี มูล และสงคราม
ผู้ร่วมโครงการ : สุรพล ยอดศิริ, คมกริช วงศ์ภาคำ, อดิศักดิ์ อาจหาญ, ชฎาพร เสนาคุณ, ไพโรจน์ ประมวล, จิราพร ไทยเจริญ
9 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5605018 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกระเจียวป่าและลูกผสม