ข้อมูลนักวิจัย พัฒนา ภาสอน

พัฒนา ภาสอน


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา : -
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืช

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - 1 - - - 1 - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการ(มุ่งเป้า) ( 5911010 )
ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักเชิงระบบ (cropping system) เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความเข้มแข็งในการผลิตผักปลอดภัยและรักษาระบบนิเวศกุดกว้าง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน ( 5506006 )
ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์บ้านเกิ้ง
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการสร้างเครือข่ายการตลาดผักอินทรีย์บ้านใคร่นุ่น
พื้นที่ดำเนินการ : -