ข้อมูลนักวิจัย บัญญัติ สาลี

บัญญัติ สาลี


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 1 1 - - - 2 2 2 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 8 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 6115014 )
ชื่อโครงการ : ศิลปะผ้ามัดย้อม : กระบวนการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
Title : Dyed fabric art : Design process and product processing to creativity

ผู้ร่วมโครงการ : อัจฉรี จันทมูล, นิ่มนวล จันทรุญ
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 6115015 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาทักษะการทอผ้าด้วยกี่เอว
Title : Developing skills of weaving with a Back strap Loom

ผู้ร่วมโครงการ : นิ่มนวล จันทรุญ, อัจฉรี จันทมูล
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( - )
ชื่อโครงการ : การสร้างลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์ประจำอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม
Title : To Create the Patterns Mudmee Identity District In Mahasarakham Province

ผู้ร่วมโครงการ : อัจฉรี จันทมูล
4 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 6015011 )
ชื่อโครงการ : การสร้างลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์ประจำอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม
ผู้ร่วมโครงการ : อัจฉรี จันทมูล
5 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( - )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : ราชาอาณาจักรกัมพูชา
Title : The Development of Training handbook about ASEAN Natural Resource and Environment,Kingdom of Cambodia

ผู้ร่วมโครงการ : อรทัย ผิวขาว
6 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 003/2559 )
ชื่อโครงการ : ภาษาต่อรองของแรงงานภาคอุตสาหกรรมกัมพูชา : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์
7 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 5704346 )
ชื่อโครงการ : แรงงานนอกระบบข้ามชาติ: พัฒนาการแรงงานข้ามชาติและระบบการจัดการแรงงานข้ามชาติ ในอาณาบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์
8 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 5704351 )
ชื่อโครงการ : เพลงกล่อมเด็กและการละเล่นของเด็กอีสานใต้ : การฟื้นฟูและการอนุรักษ์"