ข้อมูลนักวิจัย กนกพร ไชยอนันต์พร

กนกพร ไชยอนันต์พร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - 1 1 1 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 3 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์พฤกษเคมีและผลของแฟรกชั่นจากสารสกัดใบชุมเห็ดเทศต่อแบคทีเรีย
Journal : วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มมส. ( J Sci Technol MSU )
| Pages : 180-190
2 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์พฤกษเคมีและผลของแฟรกชั่นจากสารสกัดใบชุมเห็ดเทศต่อแบคทีเรีย
Title : Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus และ Pseudomonas Aeruginosa Phytochemical Analysis and Effect of Senna Alata Leaf Extract Fractions on Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus and Pseudomonas Aeruginosa

Journal : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( J Sci Technol MSU )
Volume : 37 | Pages : 180-190
3 ชื่อผลงาน : การดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดหนองบัวลำภู
Title : Antibiotic resistance of environmental lsolates of Pseudomonas aeruginosa in Mahasarakham province and Nong Bua Lamphu province

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( J sci Technol MSU )
Volume : 35 | Pages : 174-181