ข้อมูลนักวิจัย ดรุณี รุจกรกานต์

ดรุณี รุจกรกานต์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 1 - - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( 5406010 )
ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต"บ้านวังหว้า"
พื้นที่ดำเนินการ : -