ข้อมูลนักวิจัย ราชันย์ นิลวรรณาภา

ราชันย์ นิลวรรณาภา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 2 1 - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน ( 5506005 )
ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( 5406025 )
ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( 5406026 )
ชื่อโครงการ : โครงการโฮงเฮียนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานวัดมหาชัย(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน)
พื้นที่ดำเนินการ : -