ข้อมูลนักวิจัย ปิยาภรณ์ แสนศิลา

ปิยาภรณ์ แสนศิลา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - 1 - 1 1 -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6106017 )
ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการเฝ้าระวังโรคหนอนพยาธิในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการ(มุ่งเป้า) ( 6011008 )
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหล่าดอกไม้
พื้นที่ดำเนินการ : อบต .เหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5806026 )
ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการใช้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม