ข้อมูลนักวิจัย ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์

ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
15 - 1 - 3 - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 19 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Pre-processing glutinous rice effects on textural and morphological changes
Journal : Journal of Food, Agriculture and Environment
Volume : 12 | Issue : 3-4 | Pages : 115-121
2 Title : Electric field enhancement of macadamia drying
Journal : Journal of Food, Agriculture and Environment
Volume : 12 | Issue : 2 | Pages : 114-117
3 Title : Efficient strip belt shelling and air suction cleaning units for sunflower seeds
Journal : Advanced Materials Research
Volume : 1044-1045 | Pages : 778-783
4 Title : Factors affecting performance of job's tears shelling unit
Journal : Advanced Materials Research
Volume : 550-553 | Pages : 3019-3023
5 Title : Increase in charcoal yields of fast-growing trees
6 Title : RETRACTED ARTICLE: Increase in charcoal yields of fast-growing trees
Journal : ICBEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering, Proceedings
| Pages : 270-273
7 Title : MOISTURE DESORPTION OF PADDY BY TWO DIFFERENT POROUS MEDIA: MATHEMATICAL MODELS AND EXPERIMENTAL DATA
Journal : Journal of Food Process Engineering
Volume : 32 | Issue : 3 | Pages : 319-337
8 Title : Methyl ester derived from used frying Oil by Two-Step Chemical Process
9 Title : A simple method for producing the smokeless eucalyptus charcoal
10 Title : Producer gas from eucalyptus wood by downdraft gasifier
11 Title : Drying Kinetics of Steamed Glutinous Rice by Free Convective Solar Dryer
12 Title : Alternative energy from eucalyptus wood using downdraft gasifier
13 Title : Performance of water heating and cooling system using waved zinc sheet
14 Title : Effects of Rubber-rolls Clearance and Dehusking Round on Head Yield of Rice Subjected to High Temperature Drying.
Journal : เอกสารการประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง 26 - 28 พฤศจิกายน 2551. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย; 2551. ( - )
| Pages : 659-662
15 Title : Food Process Engineering; Findings from S. Wiriyaumpaiwong and co-authors broaden understanding of food process engineering
Journal : Food Weekly News
| Pages : 71
16 Title : Desorption isotherms, drying characteristics and qualities of glace tropical fruits undergoing forced convection solar drying
Journal : ISES Solar World Congress 2007, ISES 2007
Volume : 3 | Pages : 1960-1964
17 Title : Biomass fired grate boiler for small industrial heating system
Journal : ISES Solar World Congress 2007, ISES 2007
Volume : 4 | Pages : 2422-2425
18 Title : Drying and urease inactivation models of soybean using two-dimensional spouted bed technique
Journal : Drying Technology
Volume : 24 | Issue : 12 | Pages : 1673-1681
19 Title : Comparative study of heating processes for full-fat soybeans
Journal : J of food Engineering
Volume : 65 | Issue : 3 | Pages : 371-382