ข้อมูลนักวิจัย วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร

วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - 1 - - - - 1 - 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6201004 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาเอกลักษณ์รูปแบบสถาปัตยกรรมอยุธยา สมัยพระเพทราชา กรณีศึกษาวัดบรม พุทธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ร่วมโครงการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6001012 )
ชื่อโครงการ : สันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมเทวาลัย ปราสาทเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
3 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ( 5501024 )
ชื่อโครงการ : ประวัติศาสตร์ แนวความคิด คติความเชื่อในการสร้างโบราณสถานกู่น้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
4 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ( 5101118 )
ชื่อโครงการ : สถาปัตยกรรมกู่บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
Title : Architecture in Ku-Boue Mas Mahasarakham Province