ข้อมูลนักวิจัย ทนงศักดิ์ มูลตรี

ทนงศักดิ์ มูลตรี


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 1 - - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( 5406001 )
ชื่อโครงการ : โครงการประดิษฐ์เรือท้องแบนช่วยบรรเทาน้ำท่วม
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2550 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่เกษตรสู่ประกอบการผลิตเครื่องจักรกล
พื้นที่ดำเนินการ : -