ข้อมูลนักวิจัย ฤชุอร วรรณะ

ฤชุอร วรรณะ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้่ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : กีฏวิทยา, Plant Protection,

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - 1 1 4 5 - 6 8 5

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 31 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Application of SCMR and Fluorescence for chlorophyll measurement in sugarcane
Journal : International Journal of GEOMATE
Volume : 16 | Issue : 56 | Pages : 33-36
2 Title : Chemical composition and insecticidal activity of essential oil from Indian borage against maize weevil
Journal : International Journal of GEOMATE
Volume : 16 | Issue : 56 | Pages : 59-64
3 Title : Efficiency of Indian borage essential oil against cowpea bruchids
Journal : International Journal of GEOMATE
Volume : 16 | Issue : 56 | Pages : 129-134
4 ชื่อผลงาน : องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยแก้วกำจัดมอดแป้ง
Title : Chemical Composition and Efficiency of Orange Jasmine Essential Oil Against Red Flour Beetle

Journal : วารสารแก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 47 | Issue : ฉบับพิเศษ 1 | Pages : 931-936
5 ชื่อผลงาน : การตกค้างของสารกำจัดแมลงในหญ้าและฟางข้าวนาปรัง ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
Title : Insecticide residues in grasses and rice straw in off-season rice paddy in Makha, Kantharawichai, Maha Sarakham

Journal : วารสารแก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 47 | Issue : พิเศษ 2 | Pages : 969-976
6 Title : Toxicity and bioefficacy of weed essential oils against cowpea bruchids and their effect on mungbean seeds
Journal : International Journal of GEOMATE
Volume : 14 | Issue : 42 | Pages : 14-19
7 ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยพืชสมุนไพร 3 ชนิด ป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด
Title : Efficiency of Three Herb Essential Oils Against Maize Weevil

Journal : แก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 46 | Issue : ฉบับพิเศษ 1 | Pages : 719-724
8 ชื่อผลงาน : พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
Title : Behavior on Chemical Pesticides Application of Rice Growers in Takhonyang Sub-District, Kantarawichai District, Mahasarakham Province

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ( Agricultural Science Journal )
Volume : 49 | Issue : พิเศษ 2 | Pages : 301-304
9 ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการส่งเสริมการปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
Title : Satisfaction of Farmers Toward Rubber Plantation Extension in Rattanawapi Sub-District, Rattanawapi District, Nongkhai Province

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ( Agricultural Science Journal )
Volume : 49 | Issue : พิเศษ 2 | Pages : 999-999
10 ชื่อผลงาน : การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกอ้อยของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
Title : Adoption of Sugarcane Cultivation Technology of Farmers in the Area of Erawan Sub-district, Erawan District, Loie Province

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ( Agricultural Science Journal )
Volume : 49 | Issue : พิเศษ 2 | Pages : 999-999
11 Title : Chemical composition and efficacy of betel piper essential oil against red flour beetle, Tribolium castaneum (Herbst)
Journal : Journal of Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences
Volume : 83 | Issue : 3 | Pages : 256-263
12 Title : Chemical composition and insecticidal activities of essential oil of Aegle marmelos (L.) Correa. against Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae)
Journal : Proceeding of 5th International Conference on Food Agriculture and Biotechnology (ICoFAB)
13 ชื่อผลงาน : ศักยภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยพืชสมุนไพรบางชนิดป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว
Title : Potential of some herbal plant essential oils against cowpea bruchids

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Mahasarakham University Journal of Science and Technology )
Volume : 37 | Issue : 5 | Pages : 601-611
14 ชื่อผลงาน : การใช้น้ำมันหอมระเหยพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว
Title : Using of Essential Oils from Herbal Plants Against Cowpea Weevil

Journal : แก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 45 | Issue : ฉบับพิเศษ 1 | Pages : 1348-1354
15 ชื่อผลงาน : องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยกระเจียวขาวในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด
Title : Chemical Compositions and Efficacy of Essential Oil of White Angel Against Maize Weevil

Journal : แก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 45 | Issue : ฉบับพิเศษ 1 | Pages : 1360-1365
16 ชื่อผลงาน : องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกระเจียวขาวป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว
Title : Chemical Compositions and Efficiency of White Angel Essential Oil Against Cowpea Weevil

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of Science and Technology Mahasarakham University )
Volume : 13 | Issue : ฉบับพิเศษ | Pages : 81-89
17 ชื่อผลงาน : องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยเกรฟฟรุตและฤทธิ์ในการเป็นสารฆ่าแมลงต่อมอดแป้ง
Title : Chemical Compositions of Grapefruit Essential Oil and Its Insecticidal Activity on Red Flour Beetle

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of Science and Technology Mahasarakham University )
Volume : 43 | Issue : ฉบับพิเศษ | Pages : 482-488
18 ชื่อผลงาน : การใช้ดินเบาและพืชธรรมชาติคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวป้องกันกำจัดมอดแป้งและผลกระทบที่มีต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว
Title : Using Diatomaceous earth and the Natural Plants for Rice Seeds Dressing Against Red Flour Beetle and Their Effects on Rice Seed Germination

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ( Agricultural Science Journal )
Volume : 48 | Issue : (ฉบับพิเศษ 3) | Pages : 278-281
19 Title : Infrared heating as a disinfestation method against Sitophilus oryzae and its effect on textural and cooking properties of milled rice.
Journal : Food Bioprocess Technology
Volume : 10 | Pages : 284-295
20 ชื่อผลงาน : การใช้ดินเบาเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยส้มโอในการกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ
Title : Use of Diatomaceous Earth Enhances the Efficiency of Pomelo Essential Oil Against Stored Insect Pests

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ( Agricultural Science Journal )
Volume : 46 | Issue : ฉบับพิเศษ 3/1 | Pages : 315-318
21 ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้ 5 ชนิดในการกำจัดด้วงงวงข้าวและด้วงงวงข้าวโพด
Title : Efficacy of Essential Oils from Flowers 5 Species Against Rice Weevil and Corn Weevil

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ( Agricultural Science Journal )
Volume : 46 | Issue : ฉบับพิเศษ 3/1 | Pages : 367-370
22 ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกของผลพืชตระกูลส้มกำจัดด้วงงวงข้าว
Title : Efficacy of Essential Oils from Citrus spp. Peels on Elimination of Rice Weevil

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ( Agricultural Science Journal )
Volume : 46 | Issue : ฉบับพิเศษ 3/1 | Pages : 371-374
23 ชื่อผลงาน : ความเป็นพิษและประสิทธิภาพการรมของน้ำมันหอมระเหยส้มโอและเกรฟฟรุตในการกำจัดด้วงงวงข้าว
Title : Fumigant Toxicity and Efficacy of Essential Oils from Pomelo and Grapefruit against Rice Weevil Sitophilus oryzae (L.)(Curculionidae)

Journal : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ( King Mongkut Agricultural Journal )
Volume : 33 | Issue : ฉบับพิเศษ 1 | Pages : 900-904
24 ชื่อผลงาน : ผลของสารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัดหอยเชอรี่
Title : Effect of plant extracted to kill golden apple snail (Pomace canaliculata Lamarck)

Journal : แก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 43 | Issue : ฉบับพิเศษ 1 | Pages : 643-649
25 ชื่อผลงาน : พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมะลิ บ้านทุ่งนาเรา ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Title : Behaviors on pesticide application of jasmine growers in Tungnarao village, Koeng sub-district, Maung district, Mahasarakham province

Journal : แก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 42 | Issue : ฉบับพิเศษ 3 | Pages : 693-699
26 ชื่อผลงาน : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร บ้านเหล่า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดหาสารคาม
Title : Application of technology for pesticide-free vegetable production by farmers in Lao Village, Khok Phra sub-district, Kantharawichai district, Mahasarakham province

Journal : แก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 42 | Issue : ฉบับพิเศษ 3 | Pages : 766-771
27 ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaladulesisDehnh) ต่อการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง (PhenacoccusmanihotiMatile-Ferrero)
Title : Efficacy of the Eucalyptus leaves crude extract (Eucalyptus camaladulesis Dehnh) against cassava mealybug (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero)

Journal : แก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 42 | Issue : ฉบับพิเศษ 1 | Pages : 505-511
28 ชื่อผลงาน : พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพริก ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
Title : Behaviors on Chemical Pesticide Application of Chili Growers in Chuenchom Sub-district, Chuenchom District, Mahasarakham Province

Journal : รายงานการประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ( - )
| Pages : 420-426
29 Title : Effect of Larvae Treated with Mixed BiopesticideBacillus thuringiensis-Abamectin on Sex Pheromone Communication System in Cotton Bollworm, Helicoverpaarmigera
Journal : PLoS ONE
Volume : 8 | Issue : 7
30 Title : Bioefficacy of a mixed biocide BtA against Helicoverpaarmigera (Lepidoptera: Noctuidae) and its contact toxicity to pupae and adults of parasitoid Microplitis mediator (Hymenoptera: Braconidae)
Journal : Acta Entomologica Sinica
Volume : 55 | Issue : 8 | Pages : 941-949
31 Title : Effects of the mixed biocide Bacillus thuringiensis-abamectin on the development of the parasitoid Microplitis mediator and its host Helicoverpa armigera
Journal : Entomologia Experimentalis et Applicata
Volume : 137 | Pages : 111-119