ข้อมูลนักวิจัย บรรลือ สังข์ทอง

บรรลือ สังข์ทอง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : -
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - 1 - - - 1 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 3 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( 159/2562 )
ชื่อโครงการ : มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ของระย่อม ฝักส้มป่อย ใบส้มป่อย ทับทิม ข่อย ขันทองพยาบาท
Title : Establishment of the Standard Specification in Physico-chemical Properties of Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz, Acacia concinna (Willd.) DC. Pod, Acacia concinna (Willd.) DC. Leaf, Pomegranate Rind (Punica granatum L. var. granatum), Streblus asper Lour., Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill

ผู้ร่วมโครงการ : สมศักดิ์ นวลแก้ว, วนิดา ไทรชมภู, คัทลียา เมฆจรัสกุล
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( 161/2561 )
ชื่อโครงการ : มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ของระย่อม ฝักส้มป่อย ใบส้มป่อย ทับทิม ข่อย ขันทองพยาบาท
Title : Establishment of the Standard Specification of Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz, Acacia concinna (Willd.) DC. Pod, Acacia concinna (Willd.) DC. Leaf, Pomegranate Rind (Punica granatum L. var. granatum), Streblus asper Lour., Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill

3 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของพืชสกุล Ocimum spp. (Lamiaceae) ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคในช่องปาก