ข้อมูลนักวิจัย เรืองศิลป์ อ่วมมีเพียร

เรืองศิลป์ อ่วมมีเพียร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - 2 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( 61008 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้ป่าโคกข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศของอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
Title : Development of Creative Eco - Tourism Model to promote Cok-kaw forest and Tambon Lao - Dok Mai Community to be an Ecological Learning Resources in Chuen Chom District, Mahasarakham Province

ผู้ร่วมโครงการ : อุจฉริต์ อาจาระศิริกุล, กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ, วรรณา คำปวนบุตร, พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 60014 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาคุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย
ผู้ร่วมโครงการ : ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป