ข้อมูลนักวิจัย สยาม จวงประโคน

สยาม จวงประโคน


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - 1 1 - - - - - 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( - )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดการสอนเมโลเดี้ยนตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ จังหวัดนครราชสีมา
Title : The development of The melodic intruction set based on the comcept of Kodaly. For student in primary khoksumran school Nakhonratchasima.

ผู้ร่วมโครงการ : ธนัณณ์ ขันทะยศ
2 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 5704171 )
ชื่อโครงการ : ระบบบริหารจัดการการสอบแบบออนไลน์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 5704168 )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตรดุริยางคศิลป์ระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
4 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ( 5301126 )
ชื่อโครงการ : ระบบเช็คชื่อการเข้าเรียนของนิสิต โดยการสแกนลายนิ้วมือ
Title : Class Checking Time and Attendant by Fingerprint Systerm