ข้อมูลนักวิจัย โอฬาริก สุรินต๊ะ

โอฬาริก สุรินต๊ะ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา/สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Machine Learning, Image Processing, Pattern Recognition, Computer Vision, Deep Learning

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
3 - - - - 1 2 5 - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 11 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Factors Influencing the Adoption of Agricultural Management Information Systems in Thailand
Journal : IEEE ( 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON) )
| Pages : 1-4
2 Title : Tracking People and Objects with an Autonomous Unmanned Aerial Vehicle using Face and Color Detection
Journal : IEEE ( Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON) )
| Pages : 206-210
3 Title : A Machine Learning Approach for Detecting Distributed Denial of Service Attacks
Journal : IEEE ( Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON) )
| Pages : 146-149
4 Title : Recognizing Pornographic Images using Deep Convolutional Neural Networks
Journal : IEEE ( Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON) )
| Pages : 150-154
5 ชื่อผลงาน : โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึกสำหรับการจำแนกพรรณไม้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
Title : Deep Convolutional Neural Networks for Plant Recognition in the Natural Environment

Journal : TCI ( วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Volume : 38 | Issue : 2 | Pages : 113-124
6 ชื่อผลงาน : การหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่สำหรับการจัดหมวดหมู่รูปภาพลามกอนาจาร
Title : Local Descriptors Approach for Pornographic Image Classification

Journal : TCI ( วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Volume : 37 | Issue : 3 | Pages : 439-448
7 ชื่อผลงาน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการหาคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่และวิธีการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหม
Title : Comparative Study Between Local Descriptors and Deep Learning for Silk Pattern Image Retrieval

Journal : TCI ( วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Volume : 37 | Issue : 6 | Pages : 736-746
8 ชื่อผลงาน : การรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนโดยใช้ตัวจำแนกข้อมูลด้วยวิธีการคำนวณเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด k ตำแหน่ง - วิจัยเชิงสำรวจ
Title : Handwritten Character Recognition Using k-Nearest Neighbours Classifier - A Survey

Journal : TCI ( วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Volume : 36 | Issue : 1 | Pages : 117-129
9 Title : Optimization of line segmentation techniques for Thai handwritten documents
Journal : IEEE ( Eighth International Symposium on Natural Language Processing )
| Pages : 180-183
10 Title : Image segmentation of historical handwriting from palm leaf manuscripts
Journal : Springer ( IFIP International Federation for Information Processing )
Volume : 288 | Pages : 182-189
11 Title : Comparison of image analysis for Thai handwritten character recognition
Journal : Springer ( IFIP International Federation for Information Processing )
Volume : 228 | Issue : 2006 | Pages : 373-382