ข้อมูลนักวิจัย ศราวุธ โชติจำรัส

ศราวุธ โชติจำรัส


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - 1 1 1 - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 5708001 )
ชื่อโครงการ : ศึกษาอัตชีวประวัติแผลงานศิลปินของหมอลำผญาจังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียง
2 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607023 )
ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดการบรรเลงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมวงโปงลาง สู่โรงเรียนบ้านหวาย ต.หวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านหวาย ต.หวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5508013 )
ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดบรรเลงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม สู่โรงเรียนผู้ด้อยโอกาส เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
พื้นที่ดำเนินการ : กลุ่มชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม