ข้อมูลนักวิจัย อภิเดช แสงดี

อภิเดช แสงดี


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
3 1 - - 1 1 4 2 - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 12 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 63/01/002 )
ชื่อโครงการ : การยับยั้งการเจริญของสารสกัดจากเส้นใยเชื้อรา Polycephalomycesnippo-nicus และ Ophiocordyceps sobolifera ต่อเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus ภายใต้กล้องจุลทรรศ์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน
Title : The mechanism of antimicrobial activity of Polycephalomyces nipponicus and Ophiocordyceps sobolifera mycelial extracts against methicillin-resistant Staphylococcosaureus observed under transmission electron microscopy

ผู้ร่วมโครงการ : กุสาวดี แสงดี, สุทธิวรรณ ธรรมวัตร
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 63/01/002 )
ชื่อโครงการ : การยับยั้งการเจริญของสารสกัดจากเส้นใยเชื้อรา Polycephalomycesnippo-nicus และ Ophiocordyceps sobolifera ต่อเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus ภายใต้กล้องจุลทรรศ์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน
Title : The mechanism of antimicrobial activity of Polycephalomyces nipponicus and Ophiocordyceps sobolifera mycelial extracts against methicillin-resistant Staphylococcosaureus observed under transmission electron microscopy

ผู้ร่วมโครงการ : กุสาวดี แสงดี, สุทธิวรรณ ธรรมวัตร
3 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 61/01/005 )
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัด Polycephalomycces Nipponicusต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โปรตีนของเชื้อ Staphylococcus
Title : Effect of Polycephalomyces nipponicus extract on protein profiles of Staphylococcus aureus

ผู้ร่วมโครงการ : วินิตา เฝ้าสันเทียะ, กุสาวดี แสงดี
4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 61/01/006 )
ชื่อโครงการ : ผลการเสริมฤทธิ์กันของผลของสารสกัดหยาบจากเส้นใยรา Polycephalomyces nipponicus Cod-MK1201 กับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
Title : Synergistic Antibacterial Effect of the crude mycelium extracts of polycephalomyces nipponicus Cood-MK1201 and antibiotic on Pathogenic Bacteria

ผู้ร่วมโครงการ : สุทธิวรรณ ธรรมวัตร, กุสาวดี แสงดี
5 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 61/01/007 )
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดเจตมูลเพลิงแดงและพลัมบาจินต่อการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 และตัวขนส่งยาในเซลล์บีโว
Title : Antibacterial activity and synergistic effect between antibiotic and Ophiocordyceps sobolifera mycelial extracts

ผู้ร่วมโครงการ : กุสาวดี แสงดี, สุทธิวรรณ ธรรมวัตร
6 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ต้านเชื้อ Candida albicans และมะเร็งเต้านมของสารสกัดจากเส้นใยเชื้อรา Ophiocordyceps sobolifera
7 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 60/01/010 )
ชื่อโครงการ : การคัดกรองฤทธิ์ต้านเชื้อ Candida albicans ของเชื้อ Polycephalomyces nippnicus ที่แยกได้จากตัวอ่อนจักจั่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Title : Screening anti-Candida albicans activities of Polycephalomyces nipponicus isolated from dead cicada nymph in the Northeast Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : สุทธิวรรณ ธรรมวัตร, กุสาวดี แสงดี
8 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 59-01-003 )
ชื่อโครงการ : การหาตัวทำลายอินทรีย์ท่ีเหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเส้นใยรา Pholycephalomyces nipponicus Cod-MK1201 และผลการศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเซลล์มะเร็งเต้านมในหลอดทดลอง
Title : Appropriate organic solvents for extraction of bioactive compounds from the mycelium extract of Polycephalomyces nipponicus Cod-MK1201 and the investigation of antibacterial and anti-breast cancer activities under in-vitro

ผู้ร่วมโครงการ : -, กุสาวดี แสงดี, ประไพรัตน์ สีพลไกร, เบญจพร บุราณรัตน์
9 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ( 5601010 )
ชื่อโครงการ : การคัดเลือกและระบุชนิดของเชื้อรา Cordyceps spp. ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของพริก
10 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5504026 )
ชื่อโครงการ : คุณสมบัติทางชีววิทยา และลำดับนิวคลีโอไทด์ของเชื้อ Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) สาเหตุโรคใบด่างเขียว ในพืชตระกูลแตง
11 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ( 5201086 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการตรวจหาเชื้อ E.coli
12 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน post doc ( 5101024 )
ชื่อโครงการ : การคัดเลือกและการใช้จุลินทรีย์ที่แยกได้จากดินในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของพริก
Title : Screening and application of soil microorganism for biological control of anthracnose of chilli caused by Colletotrichum spp.