ข้อมูลนักวิจัย ฉลอง พันธ์จันทร์

ฉลอง พันธ์จันทร์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - - 1 - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607016 )
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาระดับอาเซียนแก่คณะสงฆ์จังหวัดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับนักศึกษามุสลิม วิทยาลัยพยาบาลศรีสารคามและชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : -