ข้อมูลนักวิจัย นวลละออง อรรถรังสรรค์

นวลละออง อรรถรังสรรค์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
2 1 1 1 1 1 - - - 1

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 8 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6406002 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6006009 )
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการการวิสาหกิจปลาแปรรูป ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5906055 )
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจน้ำดื่มชุมชนบ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
4 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5806030 )
ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : หมู่บ้านจำนวน 20 แห่ง ในตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
5 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5706030 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายการเกษตรพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหินปูน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
6 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5606021 )
ชื่อโครงการ : โครงการจัดการธนาคารข้าวชุมชนบ้านหินปูน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (ปีที่2)
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหินปูน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
7 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน ( 5506001 )
ชื่อโครงการ : โครงการกระบวนการเสริมสร้างความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน บ้านดอนดู่
พื้นที่ดำเนินการ : -
8 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5506049 )
ชื่อโครงการ : โครงการการบริหารจัดการธนาคารข้าวเพื่อชุมชนบ้านหินปูน
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหินปูน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม