ข้อมูลนักวิจัย แจ่มจันทร์ วังแพน

แจ่มจันทร์ วังแพน


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง