ข้อมูลนักวิจัย รังสิทธิ์ ตันสุขี

รังสิทธิ์ ตันสุขี


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - - 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6201003 )
ชื่อโครงการ : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนธาตุพนม
ผู้ร่วมโครงการ : วรากุล ตันทนะเทวินทร์