ข้อมูลนักวิจัย พยอม สุขเอนกนันท์

พยอม สุขเอนกนันท์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : เภสัชกรรมคลินิก
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : pharmaceutical care, clinical practice, pharmacy practice in hypertension, diabetes and dyslipidemia, smoking cessation

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
3 - - 1 1 1 - 2 - 1

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 10 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : ผลลัพธ์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และการจัดการนโยบายองค์กร
Title : OUTCOMES OF A TWO-YEAR SMOKE-FREE UNIVERSITY AND ORGANIZATIONAL POLICY MANAGEMENT

Journal : วารสารสาธารณสุขทางการแพทย์มาเลเซีย ( MJPHM )
Volume : 18 | Issue : 2 | Pages : 109-122
2 ชื่อผลงาน : ความพร้อมและการตัดสินใจของร้านยาแหล่งฝึกในการร่วมให้บริการตามกรอบบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Title : Readiness and decision of community pharmacy preceptors in providing services with the National Health Security Office

3 ชื่อผลงาน : ผลลัพธ์ ต้นทุน และความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำบริการของเภสัชกรร้านยาเข้าร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
Title : Outcomes, costs and stakeholders perspectives associated with the incorporation of community pharmacy services into the National Health Insurance System in Thailand_a systematic review

4 Title : Evaluation of multidisciplinary health care program for patients using warfarin at primary health care settings, Amnatcharoen province, Thailand
Journal : INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY
Volume : 37 | Issue : 2 | Pages : 416-416
5 Title : Pharmacy Students Experience in Community-based Services: Patterns and Lessons from 16 Schools of Pharmacy in Thailand
Journal : RESEARCH IN SOCIAL & ADMINISTRATIVE PHARMACY
Volume : 10 | Issue : 5 | Pages : E43-E44
6 Title : Diabetes and hypertension screening by pharmacy students in Thai communities.
Journal : American journal of pharmaceutical education
Volume : 77 | Issue : 3 | Pages : 56
7 Title : Health Promotion Integrated Into a Thai PharmD Curriculum to Improve Pharmacy Practice Skills
Journal : American Journal of Pharmaceutical Education
Volume : 73 | Issue : 5
8 Title : Collaboration between community pharmacies and a Thai government primary care unit
Journal : International Journal of Pharmacy Practice
Volume : 16 | Issue : SUPPL. 1 | Pages : A23-A24
9 Title : Pharmacist involvement in primary care improves hypertensive patient clinical outcomes
Journal : Annals of Pharmacotherapy
Volume : 38 | Issue : 12 | Pages : 2023-2028